Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği (İstanbul: Varlık, 2012)

Kadın emeği ile dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerin kalkınması arasındaki ilişki üzerine çalışmalar Türkiye’de son derece sınırlıdır. Öte yandan son yıllarda hem çeşitli toplumsal çevrelerde hem de kadın hareketinde kadın emeği ve istihdamıyla ilgili konulara artan bir ilgiden söz edilebilir.
Kadınların özgürleşmesi sayesinde toplumun özgürleşeceği inancıyla kaleme alınan Kalkınmada Kadın Emeği bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmaya aday görünüyor ve şu sorulara tarihsel bir perspektiften yanıtlar arıyor:
• Kapitalist kalkınma sürecinde kadın emeğinin rolü ve kalkınmanın kadın emeğine etkisi ne olmuştur?
• Kadınların hane içinde harcadığı emek toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından nasıl bir rol oynamaktadır?
• Farklı büyüme modellerinin, örneğin ithal ikameci sanayileşme dönemi ile ihracata yönelik sanayileşme döneminin kadın emeği ve istihdamı açısından farklılıkları nelerdir?
• Kadınların eğitim ve gelir getirici istihdam imkânlarına erişimlerini ve dolayısıyla kalkınmanın olumlu etkilerinden yararlanmalarını önleyen patriarkal tahakküm değişik coğrafyalarda ne tür farklılıklar göstermektedir?
• Kapitalizm ve patriarka arasında nasıl bir etkileşim olmaktadır?
Gülay Toksöz kadınların ev içindeki karşılıksız emekleri ve işgücü piyasasında karşılığı ödenen veya ödenmeyen çalışma biçimleriyle ekonomiye, topluma ve insan refahına yaptığı büyük katkıyı açığa çıkarmayı amaçlıyor. Türkiye’nin kalkınma sürecinde kadın emeğinin dünü ve bugününü kapitalizm ve patriarkanın karşılıklı ilişkisi bağlamında, dünya deneyimlerinin ışığında tartışıyor.