2010 – 2011 Faaliyet Raporu
2010-2011 Öğretim yılı itibarıyla Ankara Üniversitesi, SBF, Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı bünyesinde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Doktora Programı açılmıştır. Programa ilk öğrenciler 2011-2012 Öğretim yılı Güz döneminde alınmıştır.
Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi, KASAUM’un önerisi ile AÜ Rektörlüğü tarafından kabul edilmiş,bu doğrultuda Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS) kurulmuştur. Birimin AÜ Hukuk Fakültesi içindeki danışma birimi rektör Prof. Dr. Cemal TALUĞ’un da katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle hizmete açılmıştır.
CTS’yi üniversitenin bütün kampüslerında tanıtmaya yönelik bir program birim koordinatörü Doç. Dr. Gülriz UYGUR başkanlığında,7 kişilik koordinasyon kurulu tarafından hayata geçirilmiştir.
KASAUM ve Kadın Çalışmaları ABD öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanan “Birkaç Arpa Boyu,21. Yüzyıl’a Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan” Koç Üniversite’si yayını tarafından basılmıştır.
KASAUM bünyesinde yayınlanan ve ULAKBİM tarafından tanınan bilimsel, hakemli elektronik dergi FE Dergi düzenli olarak yayınlanmaya devam etmiştir.
ODTÜ Kadın Çalışmaları programı öğretim üyeleri ile ortak olarak, “Türkiye’de Feminist Çalışmalar” konulu 2 günlük bir atölye çalışması ODTÜ kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Türkiye’de konuyla ilgili birçok akademisyen katılmıştır.

KASAUM ve Kadın Çalışmaları ABD’nda faaliyet gösteren öğretim elemanlarımız 2010-2011 yılına ait faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

Doç . Dr. Funda Şenol CANTEK
Şenol Cantek, Funda, “Şehir Ona Yakışmadı, Ayaşlı ile Kiracıları’nda Kadınlar ve Mekanlar”, (L. Cantek ile birlikte), İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, sayı 5, Kış 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Birbirimizle Paylaşmasak Yükümüz Çok Ağır Olur”, Kadınlararası Dostluk Üzerine, Amargi, Aralık 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları”, (E. Akşit ile birlikte), Birkaç Arpa Boyu, 21. Yüzyıl’a Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, Der. Serpil Sancar, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Hem Evde, Hem Sokakta: Özel ile Kamusal Arasında “Ara Alanlar” Olarak Balkon ve Kapı Önü”, (S.Çakmak ve Ç.Ünlütürk Ulutaş ile), IV. Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, Kültür Araştırmaları Derneği, İstanbul, Eylül 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Mutfakta Pişer, İnternete de Düşer, Yemek Blogları Kadınlara Neler Vaad Ediyor?”, Kültür ve İletişim, A.Ü. İletişim Fk. Hakemli Dergisi, 14/1, 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Laleli’de Bir Edibe: Halide Edip’in Akile Hanım Sokağı Üzerine, Fe Dergi, sayı 2, No: 2, 2010.
Şenol Cantek, Funda, “Seks, Yalanlar ve Videoteyp”, (L. Cantek ile birlikte), Birikim, Sayı 254, Haziran 2010.
Şenol Cantek, Funda, “Balkon Kadının Yaz Tatilidir, Sahilidir”, Amargi, Yaz 2010.
Yrd. Doç.Dr. Emel Memiş
Danışmanlık
Mayıs, 2010 –halen Levy Economics Institute araştırmacısı olarak Meksika Hükümeti’ne Yoksullukla Mücadelede Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayanan Kamu İstihdam Yaratma Programının tasarlanmasında danışmanlık (Participating as a member of Levy Economics Institute Team in a consultancy, in advisory capacity to the Government of Mexico for formulating a new Social Pro-poor, Gender Equitable Public Job Creation Program.)
Yayınlar:
‘Estimating the Impact of 2008-09 Economic Crisis on Work Time in Turkey’, (forthcoming in April 2013), Feminist Economics, 19 (2) Special Issue on Critical and Feminist Perspectives on Financial and Economic Crises (with S.K. Bahçe).
‘Feminist Economics and Its Continued Leap’ in Fe Journal (Feminist Critique), 2011 (3), Number 2 (with H. Togrul).
‘Housewifization of Women: Contextualizing Gendered Patterns of Paid and Unpaid Work’ (Ocak 2012) Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-liberal Policies, EU Accession and Political Islam içinde S. Dedeoğlu and A. Elveren (ed.), I.B. Tairus, (Umut Öneş ve Burça Kızılırmak ile birlikte).
‘Eviçi Uğraşlardan İktisatta Karşılıksız Emeğe: Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir Değerlendirme’, Birkaç Arpa Boyu…21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar içinde S. Sancar (ed.), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sept. 2011. (Özge Özay ile birlikte).
‘İktisadi Krizler ve Kadının Karşılıksız Emeği,’ İktisat Dergisi, 514, s. 35-42, 2010 (S.K. Bahçe ile birlikte).
Çalışma Raporları
‘Estimating the Impact of Recent Economic Crisis on Work Time in Turkey’ the Levy Economics Institute Working Paper 686, Eylül 2011 (S.K.Bahçe ile birlikte).
‘Time and Poverty from a Developing Country Perspective’, the Levy Economics Institute Working Paper 600, Mayıs 2010 (Rania Antonopoulos ile birlikte).
Konferans Sunumları Çalıştay ve Seminerler
Çalıştay: Kadın Istihdamında İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları, AKP Kadin Kollari, 2 Şubat 2012.
Panelist: Türkiye’de Kadın İstihdamı: Güncel Sorunlar Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çasgem, 17 Ocak 2012.
Panelist: ‘Çalışma Yasamında Kadın ve Kadının Karşılıksız Emeği’, Egitim, Sağlık ve İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, KSGM, 28 Kasım 2011.
‘Evolution of Concepts and Measures of Poverty ’, başlıklı ders ve ‘Estimating the Impact of Recent Economic Crisis on Work Time in Turkey’ başlıklı sunum, the program launched by the International Working Group of Gender, Macroeconomics and International Economics (GEM-IWG), Ekim 13-17, 2011.
‘Housewifization of Women: Contextualizing Gendered Patterns of Paid and Unpaid Work’, başlıklı sunum, 2nd European Conference on Politics and Gender, Ocak 13-15, 2011, Budapeşte.
‘Karşılıksız Emek’, Panel: Türk Metal Sendikası, 8 Mart 2011.
‘Analytical and Policy Implications of Time Use for Poverty Reduction Strategies’, başlıklı sunum VIII International Meeting of Experts on Time-Use Surveys and Public Policies Haziran, 30-Temmuz 2, 2010, Mexico City, organized by UNIFEM, ECLAC, INMUJERES Office of Mexico.
‘Housewifization of Women: Contextualizing Gendered Patterns of Paid and Unpaid Work’, başlıklı sunum 32. Time Use Conference, Temmuz 7-10, 2010, Paris.
‘Karşılıksız Emek ve İktisat: İnsan Hakları Temelli Bir Yaklaşım’, Panel: İnsan Hakları ve Ekonomi, H.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Hakları Merkezi, 29 Nisan 2010.
‘Karşılıksız Emek, İktisat ve Kriz’, Panel: Toplumsal Cinsiyetin Ekonomi Politiği, Hacettepe Universitesi, 8 Mart 2010.
Prof.Dr.Çiler DURSUN
Kitapta bölüm:
Çiler Dursun (2011), “Türkiye’de 1975-20120 Arasında Haber, Habercilik ve Gazetecilik Çalışmalarında Kadın Sorunlarına Bakış ve Feminist Yaklaşımlar”, içinde Birkaç arpa boyu: 21.Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, derl. Serpil Sancar, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.603-647.
Politika Belgesi
Ankara Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı hazırlanmış ve rektörlük tarafından bir politika belgesi olarak benimsenmiştir.
Proje:
AB FP7 çerçeve planı kapsamında cinsiyet eşitliği eylem planlarının üniversitelerde uygulanmasına yönelik 7 ülke tarafından oluşturulan bir proje konsorsiyumunda Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi adına partner olarak hazırlık yapılmıştır.
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Kitapta bölüm:
-“Göç Kadınlaşıyor mu? Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göçe İlişkin Yazına Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite Temelinde Bakış”, içinde Sancar S. Birkaç Arpa Boyu…21.Yüzyıla Girereken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2011.
– “One Step Forward-Two Steps Backward” From Labor Market Exclusion to Inclusion: a Gender Perspective on Effects of the Economic Crisis in Turkey içinde Visvanathan
N., Dugan L., Nisonoff L., Wiegersma N. (Eds) The Women, Gender & Development Reader, Zed Books LTD, (2nd edition), 2011 .
Dergide makale:
– “Women’s Employment in Turkey in the Light of Different Trajectories in Development-Different Patterns in Women’s Employment”, Fe Dergi, 2011-3, No.2,
SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 28 Kasım 2011’de “Uluslararası Göç ve Kadın Emeği” başlıklı uluslararası sempozyumun düzenlenmesi
SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 25 Ekim 2010’da “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği” başlıklı ulusal sempozyumun düzenlenmesi
Doç. Dr. Elif Ekin AKŞİT
“To Learn From Women,” Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan / Hududü’l- Alem: İsenbike Togan’a Armağan, İlker Evrim Binbaş and Nurten Kılıç-Schubel (eds) İstanbul: İthaki, 2011, 381-403.
“The women’s quarters in the historical hammam”, Gender, Place Culture, 18/2, 2011, 277-293.
“Harem education and heterotopic imagination” Gender and Education 23/3, 2011: 299-311.
Serpil Sancar ile, “Women’s and Gender Studies in Turkey: From Developmentalist Modernist to Critical Feminist,” Aspasia 5, 2011: 188-193.
Funda Şenol Cantek ile “Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları,” Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar / Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan” (Der. Serpil Sancar), Koç Üniversitesi Yayınları, 535-569.
“Osmanlı İmparatorluğunda Kızların Eğitimi ve Özel Alan Kamusal Alan Dinamikleri,” Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı (Editör: Prof.Dr. Cemil Öztürk) Ankara: Pegem Akademi, 2011, 157-166.
“The usage of film in women’s history,” Women’s Memory: The Problem of Sources, ed: Fatma Türe and Birsen Talay Keşoğlu, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011.
Konferans:
“Gendering The Ottoman Empire with Clothing Laws in the Turkish Classroom” New Perspectives on late Ottoman empire: A conference İn memory of Donald Quataert (1941-2011), Boğaziçi Üniversitesi, 27 Mayıs Cuma 2011.
2010
“Politics of decay and spatial resistance,” Social & Cultural Geography 11/4, 2010: 343-357.
Fatma Aliye’s Stories: Ottoman Marriages Beyond the Harem, Journal of Family History 35/3, 2010: 207-218.
Bahattin Akşit ile “Shifting conceptions of science, religion, society and state in Turkey,” Middle East Critique, 19/1, 2010: 71-87.
“Hanımlara Mahsus Milliyetçilik: Fatma Aliye ve Erken Milliyetçi Stratejiler, ” Kebikeç 30, 2010.
“”Scientific Motherhood.” Encyclopedia of Motherhood Volume 3, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 1103-1104.
“”Fertility.” Encyclopedia of Motherhood Volume 1, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 407-410.
“Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde nüfus kontrolü yaklaşımları,” Toplum ve Bilim 118, 2010: 179-197.
“Kadınların Mekansal Davranışlarının Siyasal Niteliği” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, ed: Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2010.
“Latife’nin bir Jesti: Doğu ve Batı Feminizmleri ve Devrimle İlişkileri” Jön Türk Devriminin Yüzüncü Yılı, ed. Sina Akşin, Barış Ünlü and Sarp Balcı, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2010: 235-264.
Konferans:
“Battal Gazi and the Quest of Hearts,” Dünya Tarihinde Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri, Şehir Üniversitesi ve World History Association, 20-23 Ekim 2010.
“Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Nüfus Politikaları” II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, TTB ve KASAUM, 20-23 Mayıs 2010.
Prof. Dr. S. Ruken Öztürk
Makaleler:
Öztürk, S. R. (2011). Türkiye Sinema Literatüründen Kadınlara Bakmak (s. 679-699).
Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar (Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan), der: Serpil Sancar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yay.
Öztürk, S. R. (2010). Hard to Bear: Women’s Burdens in the Cinema of Yesim Ustaoğlu
(s. 149-164). Visions of Struggle in Women’s Filmmaking in the Mediterranean, ed: Flavia Laviosa. New York: Palgrave MacMillan.
Yrd.Doç.Dr.Pınar Melis Yelsalı PARMAKSIZ
Konferanslar:
-“Berin Menderes’in Piyanosu ya da Tek Parti’den Çok Partili Dönem’e Geçiş ve Demokrat Parti Döneminde Siyasal İktidar ve Modernlik”, Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2011, Aydın Türkiye.
-“Mommy Blogs and Motherhood in Turkey”, Mothering and Motherhood in the 21st Century: Research and Activism, February 18-19, 2010, MIRCI and Lisbon University, Lisbon, Portugal.
“Life History Analysis of the Women of High ‘Echelon’: An Account on Subjectivity and Experince”, Collecting Women’s Lives, Women’s History Network Annual Conference, Eylül 2007, Winchester Üniversitesi, Winchester, İngiltere.
Yayınlar:
“Kadınların Belleği”, Birkaç Arpa Boyu…21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011.