GENOVATE: ARAŞTIRMA VE YENİLİK SÜREÇLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ DÖNÜŞTÜRMEK
Avrupa’daki eşitlik ilkelerinin ve politikalarının genel olarak gelişmesine rağmen, akademide araştırmacıların kariyer yollarına dair bir inceleme, erkekler ve kadınlar için farklı olan kariyer örüntülerinin ve geleceğinin ısrarla sürdüğünü vurgulamaktadır. Bireysel, kültürel ve örgütsel faktörlerin birbirini karşılıklı olarak karmaşık bir biçimde etkilemesinin araştırma kariyerlerini şekillendirdiğine; en önemlisi, bunun süreç içerisinde topyekün bir biçimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratan yapıları ürettiğine ve yeniden ürettiğine ilişkin artan bir farkındalık söz konusudur.
Günümüzde araştırmada mükemmeliyetin, cinsiyetinden bağımsız olarak en iyi araştırmacılar için ilerleme fırsatlarının yaratılması gerekliliğinin yanı sıra; yenilik süreçlerinin ise, araştırma havuzundan gelen olası en çok sayıdaki girdilerde ve bakış açılarında çeşitlilik talep ettiği fark edilmektedir. Bununla birlikte, araştırma ve yenilik süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları sınırlı bir başarıya sahiptir ve daha çok bağlama yönelik yaklaşımlar yoluyla politika ve çıktı arasındaki uçuruma yönelmek gerekmektedir. GENOVATE, farklı tarihsel ve siyasal bağlamlardaki bir dizi akademik örgütte, yerel olarak uygun toplumsal cinsiyet eşitliği stratejilerinin gerçek uygulama süreçleri hakkında erişilebilir bir bilgi bütünü üretecektir.
GENOVATE NEDİR?
GENOVATE, FP 7 tarafından fonlanan, toplumsal cinsiyet eşitliği için farklı kurumsal ve ulusal bağlamlarda yer alan Avrupalı yedi ortak üniversite tarafından gerçekleştirilecek eylem yönelimli bir araştırma projesidir. GENOVATE projesi kurumsal yapıların toplumsal cinsiyet bakımından daha yetkin yönetimlere doğru dönüşümü için stratejiler uygulamanın peşindedir.

Temel Amacı
Özellikle üniversitelere odaklanarak, bilimsel karar alma yapılarında, araştırmalarda ve yenilik süreçlerinde toplumsal cinsiyet bakımından daha yetkin bir yönetim anlayışını teşvik ederek, kadınlar ve erkekler için eşit fırsatlar sağlamaktır.

Hedefler
• Toplumsal cinsiyet çeşitliliğini ve araştırma ve yenilik süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini daha iyi desteklemek amacıyla üniversitelerde ve araştırma kurumlarında değişim için yenilikçi, yerele uygun, yapısal, kültürel ve sürdürülebilir stratejiler uygulamak

• Sürdürülebilir büyümenin yanı sıra, araştırma mükemmeliyeti ve yenilik süreçlerinde de toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğinin yarar sağladığı yolları desteklemek

• Araştırma ve yenilik süreçlerinde toplumsal cinsiyet bakımından yetkin yönetim için eylemler gerçekleştirmede oldukça farklı deneyimlere sahip Avrupa üniversiteleri arasındaki anlamlı bilgi değişimini kolaylaştırmak ve toplumsal cinsiyet bakımından yetkin araştırma yönetimi yönündeki değişimi destekleyen ve geliştiren kilit paydaşları dahil etmek.

• Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran ve kadın ve erkek araştırmacıların
çalışma koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunan iyi yönetim yaklaşımını geliştirmek ve geniş ölçekli yaygınlaştırmak
Genovate’in Etkisi:
• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın proje ortağı her bir kurumda sürdürülebilir stratejilerle hayata geçirilmesi

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamasının diğer kurum ve paydaşlarca da uygulanması için Toplumsal Bir Modelinin geliştirilmesi