Prof. Dr. Mutlu Binark,Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi

 

Adı Soyadı: Mutlu Binark

Unvanı: Prof. Dr.

Bölümü: RTS

Adres:

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü

Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı

Beytepe/Ankara 06800

Tel: 

Bölüm Tel: 312297 3230/31

Oda Tel: 312297 6230 dahili 120

Faks: 312297 6289

E-Posta-Bloglar:

binark@hacettepe.edu.tr

twitter@mutlubinark

www.yenimedya.wordpress.com

www.dijitaloyun.worpress.com

http://alternatifbilisim.tv/

Öğrenim Durumu

Lisans 1:Radyo-Tv. Ankara Üniversitesi BYYO.1989

Lisans 2:Sinoloji (Çin Dili ve Edebiyatı) Ankara Üniversitesi DTCF.2004

Yüksek Lisans:İletişim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1992

Doktora:Radyo-Tv. Ve Sinema Ankara Üniversitesi 1999

Doçent: İletişim Bilimleri (Alan: İletişim Sosyolojisi ve Kültürlerarası İletişim)UAK 2003

Bildiği Yabancı Diller:

İngilizce (ÜDS) , Japonca (Japon MEB Dil Yeterlilik 2. düzey, Tokyo Üniversitesi Japonca

Dil Eğitim Merkezi Sertifikası) ve Çince (AÜ DTCF Sinoloji Lisans Diploması/ Onur Öğrencisi Derecesiyle)

Akademik Unvanlar

Yrd. Doçent: 2002-2003 (Gazi Ünv. İletişim Fak.)

Doçent: 2003-2008 (2003-2005 Gazi Üniv. İletişim Fak)

Profesör: 2009-

İdari Görevler (B.Ü.İ.F.de)

1) RTS Bölüm Başkanı (2007-Güz -halen)

2) RTS ERASMUS Koordinatörü (2005 Güz-halen)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Tam Metni Basılan Bildiriler

Binark, M., G. Bayraktutan-Sütcü ve F. buçakçı. “Exploring Turkish Digital Game Culture in Internet Cafes”6th International Symposium Communication in the Millenium, İstanbul Universitesi, Anadolu Universitesi and University of Texas-Austin, 14-16 Mayıs 2008 İstanbul-Türkiye. www.cim.istanbul.edu.tr (2008)

2) Binark, M. “Different Reading Practices of A Photography Exhibition Notebook: A Self-Reflexive Lesson From Humanist Photography Project” VIII th Congress of the AISV-ASVS International Association for Visual Semiotics: Cultures of Visuality. Proceedings, İstanbul: İKU. Cilt I. 239-252. (2007)

3) Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütcü “Teknogünlüklerdeki Çok(u) Sessiz Yaşamlar: Yeni Medyanın Sessiz Enstrümanları-Gençler”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı 1-3 Kasım 2006,Proceedings, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 324-334. (2006)

4) Binark. M. “Türkiye’de Yeni İletişim ve Enformasyon Teknolojilerinin Kullanım Pratikleri ve Dijital uçurum” Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları: Pazarın Düzenlenmesi, Erişim ve Çeşitlilik.Der. Mine Gencel-Bek ve Deirdre Klein. Ankara: Ankara Üniversitesi. 159-212 (2005)

5) Binark. M. “Consumption Cultures of New Communication and Information Technologies in Turkey and Digital Gap Between Genders” Communication Policies in the European Union and Turkey: Market

Regulation, Access and Diversity. Der. Mine Gencel-Bek ve Deirdre Klein. Ankara: Ankara Üniversitesi. 163-214. (2005)

6) Binark. M. “Kimliği Biçmek, Dikmek, Sökmek ve Tutturmak: Danimarka’da Yaşayan Türk(iye)Asıllılar ve

Medya Kullanım Örüntüleri,”Uluslararası İletişim Sempozyumu: Medyanın Manipülasyon Gücü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 290-294, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. (2001)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Binark, M., G. Bayraktutan-Sütcü ve F. Buçakçı, “How Turkish young people utilize Internet cafes: the results of ethnographic research in Ankara” Observatorio, 3(1), (2009) (Hakemli uluslar arası e-dergi)

2) Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütcü, G. “Türkiye’de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen

Söylemler ve Mekan-Kullanıcı İlişkisi”, Amme İdaresi Dergisi, 41(1): 113-148. (2008) (SSCI) (Ayrıca

TUBA-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, IIAS EGPA Veri tabanı)

3) Kılıçbay. B. ve M. Binark “Cultura do Consumo, Isla e a politica do estilo de vida“ ECO-POS, 6:1:98-112.(2003)

4) Kılıçbay. B. ve M. Binark. “Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey” European Journal of Communication, 17(4). (Aralık, 2002) (Doçentlik Dosyasında kullanılmadı) (SSCI)

5) Binark. M. “Torukoni okeru Cendaa to omyunikeeshon Kenkyuu no Genjou,”Masu Komyunikeeshon

Kenkyu, 52, 132-146 (1998). (“Relocating the Turkish Communication Studies in terms of Inquiring Gender,”

Association of Japan Mass Communication Studies` Quarterly: Journal of Mass Communication Studies,

52, 132-146 (1998)

6) Binark. M “The Modernization Project Both in Japan and Turkey and The Construction of Womanhood-The

Status of Women Academicians: A Comparative Research between University of Ankara and University of

Tokyo,” Journal of Middle Eastern Studies-Japan, 12, 113-150. (1997)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1)Binark, M. “Sunuş-Sanal Uzamda Dijital Oyun Kültürü” Folklor ve Edebiyat, Yaz. 8-10. (2007) (MLA

indeks)

2)Binark, M. “Dijital Oyunlar: Sektör, İçerik ve Oyuncular” Folklor ve Edebiyat, Yaz. 11-24. (2007) (MLA indeks)

3) Binark, M. “Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası: Sorulması Gereken Sorular” Kültür

ve İletişim 9(1): 71-88. (2006) (MLA indeks)

4) Binark. M. ve B. Kılıçbay “Türkiye’de Gerçek Televizyonu ve Telegörsel Kimlikler” (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi) İletişim Araştırmaları Dergisi, 2(1):73-92. (2004)

5) Binark. M. “Kadının Sesi Radyo Programı ve Kimliği Konumlandırma Stratejisi” Toplumbilim:Kültürel

Çalışmalar Özel Sayısı. S:14, 75-90. (2001)

6) Binark. M. “Çalışma Yaşamında Bilgisayarların Toplumsal Cinsiyete Bağlı Kullanımı ve Cinsiyetçiliğin

İşlemesi: Emeği İkincilleştirilen Kadınlar ve Cinsiyet Kör Seçkin Kadınlar”, İletişim 10, 163-212. (2001)

7) Binark. M. ve P. Çelikcan “Border Crossings in Multi-channel Tv Environment: The Discourse of Islamic

Other in Turkey”, İletişim, 5, 71-91. (2000)

8) Binark. M. ve P. Çelikcan “Mahrem Alandan Pop-mahrem Alana” Kültür ve İletişim, 1(2), 197-214.

(1998) (MLA indeks)

9)Binark. M. “Oryantalist Söylem ve Japonya: Meiji Dönemi (1868-1912) Japon Kadın Hareketleri Tarihini

Okumak” Kültür ve İletişim, 1(1), 65-89. (1998) (MLA indeks)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

3) Binark. M. “Ulusaşırı Türk-Etnik Yerel Medyası ve Aidiyet Tasarımlarının İnşaasında Rolü”

Yurtdışındaki Türk Medyası Sempozyum Kitabı. Der. Abdülrezak Altun. Ankara: Ankara Üniversitesi

İletişim Fakültesi. 18-30. (2005)

4) Binark. M. “İnternet’i ve/ya Bilgisayar Dolayımlı İletişim Ortamını İncelemek İsteyen Bir Araştırmacının

Sorunları“ IX. Türkiye’de İnternet Konferansı. 11-13 Aralık 2003. Tam metin İnternet ortamında

yayınlanmıştır. Bakınız. www. inet-tr.org.tr (2003)

5)Binark M. ve M. Gencel-Bek. “İktidar Süreçleri ve Akademik Duyarlılık”, Birinci Ulusal İletişim

Sempozyumu: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Der. S.İrvan. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi,

337-350. (2001)

6) Binark. M. “Enformasyon Toplumu Eleştirilerine Frankfurt Okulu’nun Katkısı: Enformasyon

Teknolojilerinin İdeolojik Rolü”, Birinci Ulusal İletişim Sempozyumu: Medya ve Kültür, der. S.İrvan.

Ankara:Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 327-335. (2001)

7) Binark, M. “Enformasyon Toplumu ve Teknokratik Örgütlenme:Toplumsal Cinsiyetin Enformasyon

Teknolojileri ile Buluşması-Örnek Olay ‘Bilişim Toplumu ve Türkiye 2002 Çalışma Grubu’”, 20. Yüzyılın

Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı. der. Oya Çitçi. Ankara: TODAİE. Yayın No:285. 349-360.

(1998)

Yazılan Uluslar arası Kitap veya Kitaplardaki Bölümler

1) Binark, M. ve Bayraktutan-Sütcü, G., “Practicing Identity in the Digital Game World: The Turkish

Tribes’Community Practices in “Silkroad Online”, Digital Technolgies of the Self. (Der.) Yasmine Abbas ve Fred Dervin. New Castle Upon Tyne: Cambridge Scholar Publicating.61-84. (2009)

2) Gencel-Bek, M. ve M. Binark “A Critical Evaluation of Media Literacy in Turkey and Suggestions for

Developing Critical Media Literacy for Citizenship and Democratic Social Transformation” (Der.) M.

Leaning, Information and Media Literacy: Criticism, Literacies and Policies. Santa Rosa: Ca, Information

Science (2009)

3) Binark, M. “Women, Gender and Popular Culture: Turkey” Encylopedia of Women and Islamic

Cultures. General Editor: Suad Joseph, Associate Editors: Afsaneh Najmabadi et.al. Leiden: Brill

Academic Publishers. (2007).

4) Kılıçbay, B. ve M. Binark, “Consumer Culture, Islam and the Politics of lifesyle” Communication,

Theory & Research. eds. Denis Mc Quail, Peter Golding & Els de Bens. London: Sage. 283-296. (2005).

5) Kılıçbay, B. ve M. Binark, “Media Monkeys: Intertextuality, Fandom and Big Brother in Turkey“ Big

Brother International: Formats, Critics and Publics. eds. Ernest Mathijs ve Janet Jones. London:

Wallflower Press. 140-150. (2004).

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

* 2010 Yeni Medyada Nefret Söylemi (Derleme-yayına hazırlanıyor) İstanbul: Kalkedon Yayınları.

** 2010 Binark, M, Bayraktutan-Sütcü, G. “Dijital Oyun Kültürü Haritasında Oyuncular: Dijital Oyuncuların Habitusları ve Kariyer Türevleri”, Katılımın E-Hali:Gençlerin Sanal Alemi. (Der.) Aslı Telli-Aydermir. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. (yayına hazırlanıyor)

1) Binark, M. vd. (2009) Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım!. İstanbul:

Kalkedon Yayınları.

2) Binark, M, Bayraktutan-Sütcü, G. ve Fidaner, I.B. (Der.) Dijital Oyun Rehberi: Oyun Tasarımı, Oyuncu

ve Türler. İstanbul: Kalkedon Yayınları. (2009) (Der. içinde iki özgün yazı)

3) Binark, M. ve Bayraktutan-Sütcü, G. Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun. İstanbul: Kalkedon

Yayınları. (2008)

4) Binark, M. “Eleştirel Pedagojinin Olanakları ve Derslikler(in Havalandırılması” Türkiye’de Sivil

İtaatsizlik Toplumsal Hareketler ve Basın. Der. Erdal Dağtaş. Ankara: Ütopya Yayınları. 79-113. (2007)

5) Binark, M. (Der.) Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları. (içinde önsöz ve iki bölüm

yazarlığı dahil) (2007) (“Önsöz” (5-20), “Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu” (21-

44); “Teknogünlüklerdeki Çok(lu) Sessiz Yaşamlar:Yeni Medyanın Sessiz Enstrümanları-Yeni Orta Sınıf

Gençlik” (147-176) (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile ortak)

6) Binark, M. “Çinliler mi Geliyor? Yoksa Geleneksel Değerler ve Toplumsal Dayanışma mı Yitiyor? Zeki

Ökten Neye Karşı Duruyor?” Yoksul: Zeki Ökten, Der. Ali Karadoğan. Ankara: Dipnot Yayınları. 197-219.(2007)

7) Binark, M. ve Gencel Bek, M. Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları (2007)

8) Binark, M., G. Çulha ve İ. Kocabıyık Zaman ve Uzam içinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü

Tanıklık. Ankara. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını. (2007)

9) Binark. M. ve B. Kılıçbay (Der.) İnternet, Toplum ve Kültür. Ankara:EPOS Yayınları. (2005) ) (ayrıca

derleme içinde “Önsöz” (7-11) (B.Kılıçbay ile ortak) ve iki bölüm yazarlığı “Kimlik(lenme), Dipnotsuz

İletişim ve Etnik Laflama Odaları (118-135); “İnternet’i ve/ya Bilgisayar Dolayımlı İletişim Ortamını İncelemek İsteyen Bir Araştırmacının Soruları ve Sorunları” (177-190)

10) Binark. M. “Kosova’ya İnsani Yardım Operasyonunun (1999) Türk Gazetelernde Sunumu ve Ulusal

Söylenlerin Dolaşımı” Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi. Der. Çiler Dursun. Ankara: Elips. 289-308. 2004.

11) Binark, M. “Alternatif Medya ve Kadın İçin Haber” Patikalardan Yollara:İletişim Eğitimi Ders

Notları. Ankara:Uçan Süpürge. 131-149. (2004)

12)Binark. M. “Etnik Sohbet Odasındaki Buluşmalar ve Kimlik Oyunları“ (15. Yazı) Kültür ve Modernite.

Der. Gönül Pultar, Emine O.İncirlioğlu ve Bahattin Akşit.İst: Tetragon Yayınları. 357-380. (2003)

13) Binark. M. “Avrupa Modeli Enformasyon Toplumu Politikası ve Kadınların Bilgisayar ve İntereti

Kullanmaları” Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları. der. Mine Gencel Bek. Ankara:Ümit. 135-

164. 2003.

14) Binark. M. “Neden Japon Popüler Kültürü Neden Manga” (7. Bölüm) Çizgili Hayat Kılavuzu:Kahramanlar, Dergiler ve Türler. Der. L.Cantek. İstanbul:İletişim Yayinevi. 429-452 (2002)

15)Binark. M. ve B. Kılıçbay Tüketim Toplumu Bağlamında Örtünme Pratiği ve Moda Ankara:Konrad

Adenauer Vakfi. (2000)

16) Binark. M. ve S. İrvan. (Der. ve Çev.) Kadın ve Popüler Kültür. Ankara: Ark Yayınları. (1995)

Özeti Yayınlanmış Ulusal veya Uluslar arası Bildiri Sunumu1) 2010 “Turkish Young People’s Usagı of Internet Cafés: Opportunities and Risks” E-youth Conference,

University of Anvers, Belçika. 26-28 Mayıs 2010. (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (Bildiri Dili:İngilizce)

2) 2010 “Plaza Eylem Platformu Örneğinde Bilişim Sektöründe Emek Gücünün Örgütlenmesi ve Yeni Medya

Ortamının Kullanımı” Labor Communication-Sendika.org, 3-4 Mayıs 2010 Ankara. (Bildiri Dili: Türkçe)

3) 2010 “Dijital Oyunlarda Riskler ve Olanaklar” Güvenli İnternet Günü, 12 Şubat 2010-İstanbul. TC.

Ulaştırma Bakanlığı, BTK ve TİB. (Bildiri Dili: Türkçe)

4) 2009 Toplumsal Paylaşım Ağlarının Arayüzeylerinde Bireyin Varoluşu: Nasıl ve Niçin?, i-net 2009, İstanbul Bilgi Üniversitesi-İstanbul, 12-13 Aralık 2009. (Bildiri Dili: Türkçe)

4) 2009 “İŞÇİYİM, İŞÇİSİN, İŞÇİYİZ!”-PLAZA EYLEM PLATFORMU ÖRNEĞİNDE BEYAZYAKALI EMEK GÜCÜNÜN ÖRGÜTLENME PRATİĞİ” XI. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi-ODTÜ KKM-Ankara,Türkiye Sosyal Bilimler Derneği 8-9-10 Aralık 2009. (Bildiri Dili: Türkçe)

2) 2009 “The Usage Patterns of New Media by Turkish New Middle Class Young People”, Media+Generations

Conference Catholic University of Milan- Itala, 11-12 Eylül 2009 (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte)

(Bildiri Dili: İngilizce)

3) 2009 “Kültür Endüstrisi olarak Dijital Oyun” V. Medya ve Kültür Sempozyumu-Karaelmas Üniversitesi

ve TKAD. 1-4 Temmuz 2009. (Bildiri Dili.Türkçe)

4) 2008 “DEVASA ÇEVRİMİÇİ OYUNLARDA TÜRKLÜĞÜN OYNANMASI: SILKROAD ONLINE’DA SANAL CEMAAT İNŞASI VE TÜRK KLAN KİMLİĞİ”, i-net 08, ODTÜ-KKM, Ankara. 22-23 Aralık 2008.(Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (Bildiri Dili: Türkçe)

5) 2008 “The Digital Game Development in Turkey: The Political and Cultural Economy of Game

Development” European Communication Research and Education Association 2nd ECREA Conference,

25-28 Kasım 2008, İspanya(Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (Bildiri Dili: İngilizce)

6)2008 “The political and cultural economy of the Turkish digital game development: What Turkish game

developers really need?” Amber 08, İstanbul (http://08.a-m-b-e-r.net) kapsamında sunum.

7)2008 “How Turkish Young People Utilize Internet Cafes: The Results of Ethnographic Research in Ankara”

Association of Internet Researchers-IT University of Copenhagen, 15-19 Ekim 2008, Danimarka

(Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Fatma Buçakçı ile birlikte) (Özeti yayınlandı) (Bildiri Dili: İngilizce)

8)2008 “A Critical Evaluation of Media Literacy in Turkey” 7 th Association for Cultural Studies,

International Crossroads in Cultural Studies Conference-University of West Indes-Jamaica 3-7 Temmuz

2008 (Mine Gencel Bek ile birlikte) (özeti yayınlandı) (Bildiri Dili: İngilizce)

9)2008 “The political and cultural economy of the Turkish digital game development: What Turkish game

developers really need?” 7 th Association for Cultural Studies, International Crossroads in Cultural Studies Conference-University of West Indes-Jamaica 3-7 Temmuz 2008 (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte)(özeti yayınlandı) (Bildiri Dili: İngilizce)

10) 2007 “Ankara Mikro Ölçeğinde İnternet Kafelerin Kullanım Biçimleri” İ-net 07, 9 Kasım 2007 Bilkent

Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara, (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte)(Bildiri Dili: Türkçe)

11) 2006 “Dijital Oyunlar“ İ-net 2006, 23 Aralık 2006, TOBB-ETÜ Ankara. (Bildiri Dlii: Türkçe)

12) 2006 “Screenwide Socialization: So New, So Familiar: Usage Patterns of New Media” European Sociology Association-Annual Conference –Antalya, 3-5 Kasım 2006 (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (Bildiri Dili: İngilizce)

13) 2006 “HOW TO READ A PHOTOGRAPHY EXHIBITION NOTEBOOK: A SELF REFLEXIVE LESSON

FROM THE HUMANIST PHOTOGRAPHY PROJECT” The 6th International Crossroads in Cultural Studies Conference, 20- 23 Temmuz 2006, İstanbul Bilgi University. İstanbul. (Bildiri Dili: İngilizce)

14)2005 “Kadınlar ve Popüler Roman Okuma Edimi: Erol Mutlu’nun Düşündükleri ve Düşündürdükleri”

Türkiye’de İletişim Araştırmaları Sempozyumu 20-21 Ekim 2005, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Ankara.

15) 2005 “Kültürlerarası İletişimi Çalışmak” Türkiye’de İletişim Araştırmaları Sempozyumu 20-21 Ekim 2005, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Ankara.

16) 2005 “Okuryazarlığı Eğitiminde Temel Kavramlar ve Uygulama Örnekleri: Gazi Üniversitesi İletişim

Fakültesi Radyo-Tv. ve Sinema Bölümü 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Medya Metinlerini Okuma Pratikleri”

I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. 23-25 Mayıs 2005.

17) 2005 “Angels and Evil in Turish Society and Postmodern Representations of Them Through Popular Tv.

Texts” 6th Global Conference on Perspectives on Evil and Human Wickedness Konferansı, 21 Mart 2005,

Prag. (Bildiri Dili: İngilizce)

18) 2002 “Pop-Intimacy: Reality TV and the Construction of Televisiual Identities” (13.30-15:15) ve “Pop-Intimacy: Mapping Different Forms of Reality TV” (15:45-17:30) başlıklı iki oturum düzenlenmesi ve ilk oturumda “’Media Monkeys’: Reality Soap and Intertextuality in Turkey” adlı bildirinin sunumu Crossroads in Cultural Studies, University of Tampere-Finlandiya, 29 Haziran-1 Temmuz 2002 (Barış B. Kılıçbay ile birlikte) (Bildiri Dili: İngilizce)

19)2001 “Mavişgözlü Kız16 ve Şarkışlalı Genç-KBH’in Buluşmaları: Danimarka’daki Türk Sohbet Odaları”

Türkiye Kültür Arastırmaları Grubu Kültür ve Modernite Sempozyumu, 25-27 Ekim 2001 Antalya-

Türkiye. (Bildiri Dili: Türkçe)

20) 2001 “Turkish Newspaper’s Coverage of Humanitarian Intervention to Kosovo in 1999 and the Circulation of National Myths” Third International Symposium on Ethnic Identities and Political Action in Post-Cold War in Europe, 16-19 Ağustos 2001 Democraticus University of Thrace, Xanthi-Yunanistan’düzenlenen(Bildiri Dili: İngilizce)

21) 2000 “Turkish Newspaper’s Coverage of the Turkish Armed Forces during the ‘Humanitarian Intervention’

in Kosovo and Re-telling of Old Glorious Stories about Turkish Identity” Crossroads in Cultural

Studies:Third Int’ Conference on Cultural Studies. University of Birmingham-İngiltere 21-15 Haziran 2000

(Bildiri Dili:İngilizce)

22) 2000 “The Articulation of Fashion for Veiling to The Consumption Culture in Turkey” Crossroads

in Cultural Studies:Third Int’ Conference on Cultural Studies, University of Birmingham-İngiltere.

21-15 Haziran 2000 (Barış Bora Kılıçbay ile) (Bildiri Dili:İngilizce)

23) 1998 “Border crossings in multi-channel tv. Environment: The speak of the marginalized others in

TurkeyPop Intimacy-“Crossroads in Cultural Studies-2nd International Conference on Cultural Studies-

University of Tampere-Finlandiya (P.Çelikcan ile birlikte) (Bildiri Dili: İngilizce)

Diğer Yayınlar

Binark, M. “Yeni Medya Dolayımlı İletişim Ortamında Olanakların ve Ol(a)mayanların Farkında Olmak”

Evrensel Kültür, S: 216, Aralık, 2009. 60-63.

Binark, M. “Eleştirel Pedagojinin Olanakları ve Cinsiyetçi, Irkçı Şiddet Kültürüne Bakmak”, Monthly

Review, S:17, 135-140. (2008).

Binark, M. ve Gencel Bek, M. Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları (2007)

Binark, M., G. Çulha ve İ. Kocabıyık Zaman ve Uzam içinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü Tanıklık.

Ankara. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını. (2007)

Binark, M. “Medyayla Nasıl Mücadele Etmeli? Eleştirel Medya Okuryazarlığı Önerisi” Evrensel Kültür,

Eylül, S:189:76-80. (2007)

Binark, M. “Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam-2” Evrensel Kültür, Temmuz, 18-21(2007)

Binark, M. “Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam-1, Evrensel Kültür, Haziran, 24-28. (2007)

Binark, M. ve Bayraktutan-Sütcü, “Toplumsal Sorunların Günah Keçisi: İnternet”, www.bianet.org (2007)

Binark, M. “Değini:Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim uluslar arası Konferansının Ardından” Kültür ve İletişim,10(1): 109-114. (2007)

Binark, M. “Değini:Kurtlar Vadisi-Irak ve Erkek Egemen Cinsiyet Rejimindeki İktidar(sızlık)” Kültür ve

İletişim, 9(2):175-180. (2006)

Binark. M. “Ankara’daki Duvarlar Neler Konuşuyor?” Evrensel Kültür, S:175: 48-53. (2006)

Binark, M., G. Çulha ve İ. Kocabıyık “Haydarpaşa Garının Geleceği:Simgesel Çökertme ve Gardaki Zamana

ve Uzama Görsel ve Sözlü Tanıklık Yapmak” Mülkiyeliler Birliği, 250-8: 58-61.(2005)

Binark. M “Orta Sınıf Milliyetçiliği Semptomu: Bizim Japonculuğumuz” Mülkiyeliler Birliği, 250-8: 32-33.

(2005)

Binark. M “Değini: ÇATOM’lar ve Güney Doğu Anadolu’da Kadın Olmak-Mağdunu Konuş(ama)mak”

KİLAD. 5. (2005)

Binark. M. “Kadınların Yaşam Dünyaları ve Gündelik Gerçekler: Ev-Aile ve Çeşitli Kadınlık Halleri Üzerine:Kadın Yaşantıları” KİLAD. 5. (2005)

Binark. M. “Dillenmenin Kuru(tul)masına Karşı: Sözlü Kültür Üzerine Çalışmanın Gereği Kitapta Kurutulmuş

Çiçekler ya da Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek” Virgül S:86, 80-81. (2005)

Binark, M. “Alternatif Medya ve Kadın İçin Haber” Patikalardan Yollara:İletişim Eğitimi Ders Notları.

Ankara:Uçan Süpürge. 131-149. (2004)

Binark. M. “Çin medyası-2” Mülkiyeliler Birliği, 244-2:55-58. (2004)

Binark. M. “Sosyalist yüzlü kapitalist medya” Mülkiyeliler Birliği, 243-1:68-70. (2004)

Binark. M. “Ayrıntıların Farkında Olmak-Görüntünün Müziği Müziğin Görüntüsü: Sadi Konuralp’e

Armağan” Virgül. 77:26-27. (2004)

Binark. M. “Anaakım Medyanın Haber Metinlerinde Kadın ve Bedeninin Par(ç)alanması”

www.ucansupurge.org/newhtml/130204/130204medya2.php?PHPSESSID=58b…15.02.2004 (2004)

Binark. M. “Tele-Çalışma Olgusu Kimin İçin Açılım Sağlar?”

www. Sendika.org/mkale/binark18aralik2003.html (2003)

Binark. M. “Anımsa(t)ma: Hadashi no Gen ve Mangaka Nakazawa Keiji” MangAnime S:2, ss.18-24. (2003)

Binark. M. “Miyazaki Geleneği içerisinde Spirited Away’in Yeri” MangAnime S:1, ss. 12-14. (2003)

Binark. M. “Yabancı Kiminle Ne Hakkında Kime Konuşur?” Türkiye Kültür Araştırmaları Bülteni N:8. 2-

4. (2002)

Binark. M. “Popüler Bilinçlerin İnşası, Söylenler, Adlandırmalar, Konumlandırmalar ve Kimliklenme: Bir

Sempozyumun. Ardından…”,Toplum ve Bilim, 90, 243-250. (2001)

Binark. M. “Dikiş-Nakış ve Kadınların Dili/Sözü: “Topluma ve Yaşama Demir Atmak” İletişim 10, 297-304(2001)

Binark. M. “Uluslararası Kültürel Çalışmalar Derneğinin Kurulması: Temsil ve İktidar Sorunu” Türkiye Kültür Araştırmaları Bülteni, 1, 4-5. (2001)

Binark. M. “Patika:Kültürel Çalışmalarda Üçüncü Kavşak”, İletişim, 7, 235-248. (2000)

Binark. M. “Yeni Zamanlar ve Popüler Kültür-İktidar” İletişim, 5, 231-245. (2000)

Binark. M. “Uzaklarda Bir Yerlerde Olup Bitenler: Medya ve Biz” İletişim, 4. 165-172. (1999)

Binark. M. “Tekno-kültürde Yaşamaya Hazırlanmak:Son Tango” Yeni Türkiye, 19, 601-604. (1998)

Binark. M. “Modern Games: A Book Review of Andrew Feenberg`s Alternative Modernity: The Technical

Turn in Philosophy and Social Theory” Social Science Japan-Newsletter, The University of Tokyo, 8, 39-

40. (1997)

Binark. M. “Ben bir Kadın Özne ve Benim Sabun Köpüklerim.” Ankara Üniversitesi İLEF Yıllık 1994-

1995, 3, 41-64. (1997)

Binark. M. “Saatler ve Bulutlar: Kaos Kuramını İletişim Bilimleri Bağlamında Düşünmek” Ankara

Üniversitesi İLEF Yıllık 1994-1995. 3, 35-40. (1997)

Binark. M. “Siyasal İletişimi Yeniden Keşfetmek” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 183-186.

(1996)

Binark. M. “Bir İzleyicinin Alımlama Deneyimi: Back to Life & Back to Reality.” Gazi Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi. 187-210. (1996)

Binark. M. “How come a soap opera is an important cultural phenomenon: i love my soaps.” Ankara

Üniversitesi İLEF Yıllık, 2, 123-136. (1994)

Binark. M. ve S. İrvan “1994 Yerel Seçimleri ve Türkiye’de Kamuoyu Yoklamaları: Temsiller ve Koro”

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Dergisi 27(3). 101-136 (1994)

Binark. M. “İletişim Çalışmalarına Feminist Müdahale: Feminist Yaklaşımların Gerekliliği” Ankara

Üniversitesi İLEF Yıllık, 61-70. (1993)

Binark, M. ve N. Güngör “Kamu Tv.da ve Gazetelerde Siyasal Haberlerde Gündem Koyma” Türkiye Orta

Doğu Amme İdaresi Dergisi 26(3). 125-151 (1993)

Binark. M. ve S. İrvan “Türk Gazetelerinde Dış Haberler Söylemi:KAL 007 ve İran Hava Yolları Olaylarının Karşılaştırmalı İçerik Çözümlemesi” Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Dergisi 25(4). 147-163 (1992)

Çiftçi, A. ve M. Binark “Türk Yayıncılık Sistemine İlişkin Toplumsal ve Hukuki Bir Değerlendirme” İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1-2), 515-554 (1991)

Binark. M. “Gerçeklik ve Belgesel Yapımcısı Arasındaki İlişki” Gazi Basın-Yayın Dergisi 11. 133-140.(1991)

Binark. M. “Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı: Nedensellik Çizgisinin Üzerinde Salınmak” Gazi Basın-

Yayın. Dergisi 10, 119-128. (1990)

Binark. M. “1992 Yılı ve Avrupa Ortak Tv. Marketini Kurmak: Ekonomik Bir Yaklaşım” Türkiye Orta

Doğu Amme İdaresi Dergisi 24(4), 131-137. (1990)

Ulusal ve Uluslararası Projeler

2009- 2010 Sanat Sokağı Projesi-21. Uluslar arası Ankara Film Festivali kapsamında -koordinatör

2008 -2009 Ankara Garı’nın Sesi Çalışma Grubu-Danışmanı

2007-2008 DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ ve TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN INTERNET CAFE

KULLANIM PRATİKLERİ: ÇEVRİM İÇİ VE ÇEVRİM DIŞI KİMLİK EGZERSİZLERİ, HAREKETSİZ

TOPLUMSALLAŞMA ve SANAL KARİYER YAPMA-ANKARA’DA ETNOGRAFİK ALAN

ÇALIŞMASI-TÜBİTAK-SOBAG 2007/1 PROJESİ YÜRÜTÜCÜ (16 AY)

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=101259_ecb94ff1599ca8548f7d8685

90f815bbadresinden proje tam metnine ulaşılabilir.

(Başarı ile tamamlandı)

2007-2008 www.ilet-im.com Eleştirel Medya Okuryazarlığı Öğrenci Uygulama Sitesi Akademik Danışman

2006 “Kanatlı Tekerlek Belgesel Film Festivali” 1-3 Nisan 2006 Ankara Garı Akademik Danışman

2006 Radyo Başkent’te Socrates-Erasmus ve AB Gençlik Programlarını tanıtmak amacı ile “30 Dakika Çay ve

Eğitim Molası” adlı radyo söz programının yapımı-yönetimi ve sunumu (Günseli Bayraktutan Sütcü ile

birlikte) (14 hafta Canlı Yayın)

2005 Demirağlar ve Kanatlı Tekerlek: Türkiye’de Demiryolları 150 Yaşında:Belgesel, Film Festivali ve Web Sayfası Tasarımı Projesi-danışman

2005-2007 Zaman ve Uzam içinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü Tanıklık Projesi-sözlü tarih çalışması

(Haydarpaşa Platformu kapsamında)

2005 Avrupa Birliği Gençlik Programları Eylem 3 (Youth-Action 3) kapsamında:

1) Grup İletişim’in “Doğu’ya Yolculuk ve Yüzler ile Yüzleşmek” projesinin danışmanlığı

2) İskenderiye Kültür ve Kitap Topluluğu’nun “Bir Nefes Kitap” projesinin danışmanlığı

2004 Yrd.Doç.Dr. Mine Gencel-Bek’in yürüttüğü “EU and Turkish Media Policy” adlı AB-Türkiye

Temsilciliği’nin projesinde “Information Technologies and Their Social Aspects” alan çalışması sorumlusu

2000 KADER ve A.Ü. KASAUM tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan “Eğitici Eğitimi Projesi”

kapsamında Yrd.Doç.Dr. Mine Gencel-Bek ile Birlikte “Medyada Kadın” başlıklı eğitim kitapçığının ve 20 dakikalık eğitim bandının yazarı.

Verdiği Dersler

1) İLF 109 İletişim I

2) İLF 110 İletişim II

3) HİT 503 İletişim Kuramları-Y.Lisans

4) Senaryo Yazarlığı

5) Senaryo Uygulamaları

6) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

7) İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri

8) Kültürlerarası İletişim

9) Proje I

10) Proje II-Uygulama

11) Yeni Medya İncelemeleri –Yüksek Lisans

12) Popüler Anlatı İncelemeleri-Yüksek Lisans

13) Enformasyon Teknolojileri ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası-

Yüksek Lisans

Halen Yürütmekte Olduğu Dersler1) İLF 109 İletişim I

2) İLF 110 İletişim II

3) HİT 503 İletişim Kuramları-Y.Lisans

4) Enformasyon Teknolojileri ve Toplumsal Cinsiyet- Yüksek Lisans

AÜ SBE Uzmanlık Alan Dersleri:

Yeni Medya Toplum Birey

Yayın Kurulu Üyeliği

Kültür İletişim /Ankara Ünivesitesi iletişim Fakültesi Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

(MLA)

Kadın/Woman 2000/Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

(MLA,EBSCO, Turklogischer Anzeiger)

Akademik Üyelikler

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği

Association for Cultural Studies

Association of Internet Researchers

Kültürel Araştırmalar Derneği

Türk-Japon Üniversiteliler Derneği

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Göker, G. “Bilişim Teknolojileri Süreli Yayınlarının Reklam Metinlerinde Toplumsal Cinsiyet

Örüntüleri : BT Haber Örneği”, Ankara Üniversitesi, 2003.

Azeritürk, R. “Ofis Mobilyalarında Cinsiyetçi Örüntüler”, Ankara Üniversitesi, 2005.

Doğan, A. “Bilgisayar Dolayımlı İletişim:İnternet’te Sosyal Psikoloji Kuramlarını Yeniden Düşünmek”,

Ankara Üniversitesi, 2005. (N. Timisi ile ortak)

Ünal, S. “Türkiye’de Üniversite Gençliğinin Cep Telefonu Kullanma Pratikleri:Ankara Ölçeğinde

Etnografik Alan Çalışması”, Gazi Üniversitesi, 2005.

Soyseçkin, İ. (2006), “Identity and Communication in Cyberspace, MUDs: Gender and Virtual Culture”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümü.

Gültekin, B. (2007) “Türkiye’de E-devlet Uygulamaları” Gazi Üniversitesi SBE. RTS ABD.

Aygül, E. (2009) “Yeni Medya Ortamında Nefret Söylemi ve Facebook-Türkiye Örneği” Gazi

Üniversitesi SBE. RTS ABD (Devam ediyor)

Doktora Tezleri

Göker, G. “İnternet Ortamında Kimlik Politikaları” Ankara Üniv. SBE. Radyo-Tv. ve Sinema ABD.

(2005-halen)