KASAUM, Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve akademik birimlerde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları akademik alanının gelişmesi için çalışmalar yapmaktır. Kadın Çalışmaları Anabilim Dalının kuruluşunu destekleyerek Kadın Çalışmaları yüksek lisans programının 1996’dan bu yana sürdürülmesini sağlamaktadır. 2011 yılında doktora, 2012 yılından itibaren de bütünleşik doktora programlarının açılmasını sağlamış ve gerekli idari-akademik desteği sürdürmüştür. Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında öğrenci yetiştirmek, yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanması sağlamak yoluyla Türkiye’de akademide kadın çalışmaları alanının yerleşik ve saygın bir disiplinler arası alan haline gelmesine katkıda bulunmaktadır.

Farklı fakültelerden öğretim üyeleri, KASAUM tarafından eşgüdümü sağlanarak Kadın Çalışmaları Anabilimdalı yüksek lisans programında 11 ders, 2 seminer yürütmektedirler. Doktora programında ise 8 ders ve 3 seminer yer almaktadır. Programlarda aktif olan yüksek lisans öğrenci sayısı 12. Aktif doktora öğrenci sayısı 19, aktif bütünleşik doktora programı öğrenci sayısı 6’dır. Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda farklı fakültelerden 9 öğretim üyesi ders vermektedir.

KASAUM, Kadın Çalışmaları alanındaki yüksek lisans ve doktora eğitimine destek vermenin yanısıra kendisine bağlı Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Destek Birimi’nin (CTS) üniversite kapsamında hizmet vermesini sağlamaktadır.

KASAUM bünyesinde çıkarılan ULAKBİM ve çeşitli uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli uluslararası akademik e-dergi olan Fe-Dergi’yi yayınlamaktadır.

KASAUM, ayrıca AB ile işbirliği içinde GENOVATE projesi kapsamında Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı  uygulamasını da gerçekleştirmiştir.

KASAUM, 2013 yılından itibaren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı Eğitimi düzenleyerek toplumsal alanda yeni bir eğitim çalışmasına başlamış ve her eğitim-öğretim yılında güz ve bahar dönemlerinde eğitim düzenleniyor.

İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR
Öğrenciler Toplumun tüm kesimleri
Öğretim üyeleri Kamu kuruluşları
Öğretim elemanları Özel kurumlar
İdari personel Sivil Toplum Örgütleri
Mezunlar
Uluslararası Kuruluşlar
Belediyeler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
YÖK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

Amaç 1: Üniversitenin kurumsal kimliğini ve akademik yapısını toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi temelinde güçlendirecek etkinliklerin arttırılması ve desteklenmesi

Merkezi Eylemler:     

 1. AÜ lisans ve lisansüstü eğitim müfredatında toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesi
  1. Üniversitenin bütün akademik birimlerindeki lisans programlarında toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin, standart bir ders içeriği oluşturularak,. seçimlik ders statüsünde mevcut programlara eklenmesi.
  2. Gerek temel bilimler ve sağlık bilimlerinde gerekse sosyal ve beşeri bilimlerde mevcut derslerin içine toplumsal cinsiyet eşitliği modüllerinin dahil edilmesi.
 2. AÜ Kurumsal ve idari yapısında toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların ve düzenlemelerin yapılmasına destek olunması.
 3. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda akademik farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitimlerin, toplantıların ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi.
 4. Üniversitenin çeşitli düzeydeki idari personelinde ve yöneticilerde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.
 5. Üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği göstergelerine dayalı performans  raporlarının düzenli olarak hazırlanarak  Ankara Üniversitesi kamuoyuna ve paydaşlarının bilgisine sunulması.
 6. Ankara Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama çabasını diğer üniversiteler için de etkin kılmak için YÖK Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu desteğini sağlamak.
 7. Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi ile ilgili Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun etkinliklerine ve çalışmalarına destek vermek.

Amaç 2: Birimin akademik ve kurumsal kapasitesinin arttırılması için alt yapı gereksinimlerinin giderilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi

Merkezi Eylemler:

 1. Cebeci kampüsü içinde birim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak kapasitede mekan tahsis edilmesinin sağlanması.
 2. Birimin çalışma ilkelerinin ve yöntemini ortaya koyan KASAUM Çalışma Yönetmeliği’nin hazırlanması.
 3. Cebeci kampüsü fakültelerinde KASAUM faaliyetleri için multimedya içeriği paylaşımına da uygun teknolojik desteğe sahip bir dersliğin saptanması.
 4. Doktorasını tamamlamış öğretim elemanlarının tez yönetebilmelerine imkan tanınması yönünde düzenlemenin talep edilmesi.
 5. Kadın Çalışmaları ABD’nda, toplumsal cinsiyet alanında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlisi istihdamının gerçekleşmesi.
 6. KASAUM bünyesinde çıkarılan hakemli dergi olan Fe Dergi’ye ve merkezin diğer araştırma ve uygulama projelerine destek verebilecek nitelikte bir uzmanın istihdam edilmesi.
 7. Birimin bürokratik, akademik ve eğitime yönelik işleri için gereken bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, ses kayıt cihazı, kamera gibi elektronik donanımın temin edilmesi.
 8. Birim bünyesinde oluşturulması planlanan sözlü ve görüntülü kadın tarihi arşivi için gerekli kayıt cihazları ve saklama koşullarının sağlanması.
 9. KÇ programındaki ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenimleri boyunca yararlanabilecekleri bir burs fonu oluşturulması.
 10. Kadın Çalışmaları öğrencilerinin ERASMUS Programı ile dünyanın çeşitli ülkelerinde bilgi ve görgü arttırmak amaçlı hareketliliğinin arttırılması.
 11. Birimin kadın çalışmaları alanında uluslararası akademik platformlarla ve çalışma gruplarıyla yakın ilişkiler içerisine girebilmesi için, bu yapılara üyeliğinin gerçekleştirilmesi ve işbirliği olanaklarının çoğaltılması.
 12. Birimin Türkiye’deki üniversitelerin kadın çalışmaları merkezleri ile işbirliğini güçlendirecek ortak çalışmaların yapılması.
 13. Yayın çalışmalarının düzenli ve planlı hale getirilmesi. periyodik olarak yayınlanan elektronik hakemli FE derginin basılı hale getirilmesi için destek sağlanması.
 14. Alanda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin sayısının arttırılması ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması.

Amaç 3: Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel araştırma süreçlerinde kadın akademisyenlerin ve  toplumsal  cinsiyet eşitliği bakış açısının desteklenmesi ve kadın akademisyenlere yönelik kurumsal kaynakların harekete geçirilmesi

 

Merkezi Eylemler:

 1. BAP yönergesinde değişlik yapılarak, başvuran projeler için toplumsal cinsiyet bakış açısı ile ilgili değerlendirme kriterlerinin yerleştirilmesi.
 2. BAP projelerine toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ve kadın sorunlarıyla ilgili araştırma projeleri için bütçeden belirli bir payın ayrılması.
 3. Üniversitenin Kadın Platformu, Eşitlik Koordinatörlüğü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği açısından öncelikleri olan yapıları ile, kadın akademisyenlerin kurumsal kaynakları, araştırma fonlarından yararlanma düzeylerini arttırmaya yönelik işbirliği olanakları yaratmak.

Amaç 4: Toplumun çeşitli kesimlerine yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici bilgi ve deneyim paylaşımının yaygınlaştırılarak düzenli hale getirilmesi

 

            Merkezi Eylemler:

 1. Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı’nın, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, belediyeler, YÖK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumlarınca talep gören program haline getirilmesi için, ilgili kurumların yönetimleri arasında protokollerle bu yönde anlaşmalar yapılması.
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği içeriğinin ders olarak milli eğitim müfredatına girmesi yönündeki eksikliklerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda ortak bir çalışma geliştirilmesi.
 3. Belediyeler, üniversiteler, silahlı kuvvetler, kamu kurumları, sendikalar, mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumsal alandan birime gelen ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı kazandırmaya, bilgi ve deneyim paylaşmaya yönelik taleplere yanıt verilmesi.

Amaç 5: Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi’nin (CTS) çalışmalarının üniversite düzeyinde etkinleştirilmesi ve kurumsal yapının ve kültürün bir parçası haline getirilmesi 

Merkezi Eylemler:

 1. CTS Birimiyle bağlantı ve işbirliği içinde olacak temsilcilerin her fakülte, meslek yüksek okulu ve enstitülerde belirlenerek, bu temsilcilerin kendi bölümlerinde etkin bir şekilde çalışmalarının sağlanması.
 2. Cinsel taciz ve saldırıya karşı bilgilendirme çalışmalarının üniversite düzeyinde yaygınlaştırılması.
 3. Cinsel taciz ve cinsel saldırıya ilişkin soruşturmacı el kitabı ve bilgilendirmeye yönelik el kitapları, broşür vb. yayınların hazırlanması.
 4. Cinsel taciz ve saldırı kapsamında ortaya çıkabilecek sorunların aşılmasında uygulamaları standart hale getirecek ve netleştirecek bir Yönergenin hazırlanması ve Senato tarafından onaylanması.
 5. YÖK kanun taslağı çalışmaları kapsamında cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili kanun maddesi değişikliği yapmak üzere hazırlıkların yapılması ve bu değişikliğin gerçekleştirilmesi için çaba gösterilmesi.
KASAUM EYLEM PLANINDAKİ TEMEL AMAÇLARIN VE MERKEZİ EYLEMLERİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞME TAKVİMİ
3 YILLIK HEDEFLER 5 YILLIK HEDEFLER 10 YILLIK HEDEFLER
Amaç 1.a Amaç 1.c Amaç 2.n
Amaç 1.b Amaç 1.d Amaç 3.b
Amaç 1.c Amaç 1.f Amaç 4.b
Amaç 1. d Amaç 2.c Amaç 5.e
Amaç 1.e Amaç 2.e Amaç 4.c
Amaç 1.g Amaç 2.f  
Amaç 2.a Amaç 2.i  
Amaç 2.b Amaç 2.j  
Amaç 2.d Amaç 2.k  
Amaç 2.e Amaç 2.l  
Amaç 2.f Amaç 2.n  
Amaç 2.g Amaç 3.b  
Amaç 2.h Amaç 4.a  
Amaç 2.m Amaç 4.b  
Amaç 3.a Amaç 5.b  
Amaç 3.c Amaç 5.c  
Amaç 5.a Amaç 5.d  
Amaç 5.b Amaç 4.c  
Amaç 5.c