2nd International Conference on Men and Masculinities

Transnational Masculinities and Relationalities

8-10 September 2016, İzmir Turkey

http://www.icsmizmir2016.org

Initiative for Critical Studies of Masculinities cordially invites proposals for the 2nd International Conference on Men and Masculinities to take place between 8th and 10th of September in İzmir, Turkey. The conference aims to discuss how different transnational processes and dynamics affect as well as transform theories, experiences, discussions, discourses and activism related to men and masculinities.
Transnational policies, movements and practices have increasing relevance on the (re)structuring of the world, construction of identities and the related experiences. Transnational processes draw legitimacy from the previously established gender relations, whilst generating new transnational and local gender hierarchies. This causes some men to gain new individual and/or collective privileges and others to be disadvantaged in certain ways. We invite researchers to discuss how masculinities have been (re)constructed in the broader context of transnationalism, neoliberalism and post-colonialism as well as how men have been shaping such processes. We also aim to put under scrutiny the ways in which transnational processes affect the production of knowledge and theoretical discussions related to masculinities.
In order to contribute to these debates and offer new perspectives, researchers from social sciences, humanities, and liberal arts are invited to send proposals to discuss topics including, but
·Influences of hierarchical divisions along national/transnational, local/global, Global North/South on men’s experiences and conceptions of masculinities.
·The part masculinity plays in the ongoing wars, ethnic and religious conflicts, local resistance movements, and our collective visions for the future.
·Militarization, military expenditures, peacekeeping operations of transnational organizations, and peace activism
·Sexualities, bodies, desire, pornography
·Intimacy, emotions, affects, subjectivities
·Neoliberal economic policies, structures of employment, sexual division of labour
·Sexual identities, ambiguity and fluidity in and queering of masculinities, performativity
·Influences of feminist and LGBTI movements on masculinity studies and their affinities
·Uses and usefulness of the current notions of masculinities in the struggle against sexism and heterosexism
·Masculinity studies and the hierarchies within the academia and the knowledge production processes
Confirmed keynote speakers include Raewyn Connell (video-conference), Jeff Hearn (opening speech) and Gül Özyeğin.
The symposium will be held in English and Turkish.
Applications are invited for paper submissions, panel organizations, workshops, posters, film screenings, and photo exhibitions.
Graduate students are invited to sign in for the graduate forum in which they will have an opportunity to discuss their work-in-progress in an informal setting.
 
Important Dates and Information
03 April 2016 → Abstract submission
29 May→ Notification of acceptance
11 August → Final program
8-9-10 September 2016 → Symposium
 
Abstracts should not exceed 300 words, and panel proposals should be limited to 600 words.
Please send your submissions along with a brief biographical note (maximum100 words) to icsmsymposium[et]gmail.com
Symposium is free of charge for the audience.
For the participants, the symposium fee is 70 € (graduate student fee is 40 €). We offer waivers for the registration fee for five graduate students among those who enclose a fee waiver application in their submission. Waivers will be granted based on need and merit.
Please contact the symposium organization committee at icsmsymposium[et]gmail.com for your queries

2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Konferansı

Ulusaşırı Erkeklikler ve İlişkisellikler
8-10 Eylül 2016, İzmir Türkiye
Sempozyum Katılım Çağrısı
daha fazla bilgi icin lütfen www.icsmizmir2016.org adresini ziyaret ediniz.
 
Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, 8-10 Eylül 2016 tarihleri arasında İzmir’de düzenleyeceği “2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu” için makale önerilerinizi beklemektedir. Sempozyumun amacı, farklı ulusaşırı süreç ve dinamiklerin erkeklere ve erkekliklere ilişkin teorileri, deneyimleri, tartışmaları, söylemleri ve aktivizmi nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü tartışmaya açmaktır.
Ulusaşırı politikalar, hareketler ve pratiklerin dünyanın şekillenmesi, kimliklerin oluşması ve deneyimlenmesi sürecindeki ağırlığı giderek artıyor. Ulusaşırı süreçler bir yandan mevcut cinsiyet ilişkileri üzerine temellenerek toplumsal gücünü bu ilişkilerden alırken, diğer yandan da ortaya yeni ulusaşırı ve yerel cinsiyet hiyerarşilerinin çıkmasına sebep oluyor. Bu bağlamda bazı erkekler bireysel ve/ya kolektif yeni ayrıcalıklar edinirken, diğerleri bu döneme özgü şekillerde dezavantajlı konuma düşüyorlar. Sempozyum boyunca erkekliklerin ulusaşırılık, neoliberalizm ve sömürgecilik sonrası süreçlerin oluşturduğu geniş bağlamda nasıl tezahür ettiği, (yeniden) üretildiği, değiştiği ve erkeklerin bu süreçleri nasıl şekillendirdiği üzerine düşünmeyi amaçlıyoruz. Tartışmaya açmayı hedeflediğimiz diğer bir konu da, ulusaşırı süreçlerin erkekliğe ilişkin bilgi üretimini ve teorik tartışmaları nasıl etkilediği.
Sosyal, beşeri ve temel bilimler alanlarından araştırmacıları aşağıdaki çerçevelere dâhil edilebilecek veya yeni bir çerçeve öneren bildirilerini sunmaları için davet ediyoruz:
 

  • Ulusal/Ulusaşırı, yerel/küresel, Global Kuzey/Güney gibi ikiliklerin erkeklerin deneyimleri ve erkeklik tahayyülleri üzerindeki etkileri
  • Devam eden savaşlar, etnik/dinsel çatışmalar, yerel direnişler ve müşterek gelecek tahayyülümüzde erkekliğin yeri
  • Militaristleşme, askeri harcamalar, ulusaşırı örgütlerin barış gücü operasyonları ve barış
  • Cinsellikler, bedensellikler, arzu, pornografi
  • Mahremiyet, duygular, öznellikler
  • Neoliberal ekonomi politikaları, istihdam, cinsiyet temelli işbölümü
  • Cinsel kimlikler, müphem erkeklikler, “queerleştirme”, akışkanlık ve olumsallık
  • Feminizmlerin ve LGBTİ hareketin erkeklik çalışmalarıyla ilişkisi ve etki alanı
  • Cinsiyetçilik ve heteroseksizmle mücadelede erkekliğe ilişkin mevcut kavramların işlevleri
  • Bilgi üretim süreçlerindeki ve akademideki hiyerarşinin Erkeklik Çalışmalarıyla ilişkisi

 
Kesinleşen davetli konuşmacılar Raewyn Connell (video-konferans), Jeff Hearn (açış konuşması) ve Gül Özyeğin’dir.
Sempozyum dili İngilizce ve Türkçe’dir.
Bireysel bildiri sunumu, panel organizasyonu ya da atölye çalışması, poster, film ve fotoğraf gösterimi için başvurulabilir.
Bildiri sunumlarına ek olarak, lisansüstü öğrencilerinin sürdürdükleri çalışmaları tartışmaları için bir forum düzenlenecektir.
 
Önemli Tarihler ve Bilgiler
03 Nisan 2016 → Özetlerinizi gönderebileceğiniz son tarih.
29 Mayıs→ Kabul edilen bildirilerin ilanı.
11 Ağustos → Sempozyum programının ilanı.
8-9-10 Eylül 2016 → Sempozyum tarihleri
 
Bildiri özeti 300 kelimeyi, panel özeti ise 600 kelimeyi geçmemelidir. Bildiri ya da panel özetinize ek olarak en fazla 100 kelimelik özgeçmişinizi icsmsymposium[et]gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.
İzleyiciler için sempozyum ücretsizdir.
Konferans katılım ücreti 200 TL’dir (lisansüstü öğrenciler için 120 TL). Bildiri özetleri arasından yapılacak seçimle, gereksinim belirten beş lisansüstü öğrencisine konferansa ücretsiz katılım imkanı sağlanacaktır.
Daha fazla bilgi için icsmsymposium[et]gmail.com adresinden düzenleme komitesi ile iletişim kurabilirsiniz