Önerilen Okuma Listesi
Abadan-Unat, N. & Mirdal, G. (Ed.). Emancipation In Exile Perspectives On The Empowerment Of Migrant Women (65-99). İstanbul Bilgi Üniv
Acar Savran, G. (2004). Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin. Kanat
Adler, A. (1999). Cinsiyetler Arasında İşbirliği. (Çev. S. Selvi). Payel.
Agacinski, S. (2009). Cinsiyetler Siyaseti. (Çev. İ. Yerguz). Dost.
Akal, E. (2008). Kızıl Feministler: Bir Sözlü Tarih Çalışması. Tüstav.
Akbulut, H. , Öztürk, S.R. (Der.). (2018). Perdeyi Aralamak. Ayrıntı.
Akgül, Ç. (2011). Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri: Devlet, Ordu ve Toplumsal Cinsiyet. Dipnot.
Akşit, E.E. & Cantek, F. Ş. (2011). Kadınların kuşaklar ve sınıflar arası bilgi aktarımları.
Akşit, E.E. (2005). Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi. İletişim.
Akşit, E.E. (2008). Osmanlı feminizmi, uluslar arası feminizm ve Doğu kadınları. Doğudan, 7, 84-91.
Akşit, E.E. (2009). Haydi kızlar okula: kızların eğitimi, kadınların bilgisi ve kamusal alan tartışmaları. Toplum ve Bilim, 114, 7-26.
Akşit, E.E. (2013). Women, education, and agency, 1600–2000. History of Education: Journal of the History of Education Society, 42:2, 287-289.
Alkan, A. (2008). Yerel Siyaset Kadınlar İçin Neden Önemli?. Birikim, 179.
Altınay, A. (Der.) (2001). Vatan, Millet Kadınlar. İletişim.
Altındal, A. (2017). Türkiye’de Kadın. Alfa.
Antmen, A. (2020). Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi; Feminist Eleştiri. İletişim.
Arat, N. (2017). Feminizmin ABC’si. Simavi.
Arda, B. (2011). Tıbbın cinsiyeti ve biyoetik açısından kadın.
Arda, B., Ekmekçi P.E. (2020). Artificial Intelligence and Bioethics. Springer.
Badia, G. & Zetkin, C. (2002). Sınırsız Feminist. (Çev. R. Çobanoğlu). Pencere.
Barrett, M. (1995). Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı: Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar. (Çev. Ş. Süer). Pencere.
Barutçu, A. & Uzar Özdemir, F. (Der.) (2017). Yüz Karası Değil Kömür Karası Zonguldak. İletişim.
Bek, M.G. (2011). Ataerkillik, piayasa ve mesleki değerler: medyada aile içi şiddetin temsili ve üretim pratikleri.
Berktay Hacımirzaoğlu, A. (Der.) (1999). 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. Tarih Vakfı, İş Bankası, İMKB.
Berktay, F. (1996). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. Metis.
Berktay, F. (2003). Tarihin Cinsiyeti. Metis.
Bingölçe, F. (2020). Kadın Argosu Sözlüğü. Alfa.
Blank, H. (2008). Bekaretin El Değmemiş Tarihi. (Çev. E. Ergün). İletişim.
Bock, G. (2017). Avrupa Tarihinde Kadınlar. (Çev. Z. Aksu Yılmazer). Literatür.
Bora, A. & Günel, A. (Der.) (2002). 90’larda Türkiye’de Feminizm. İletişim.
Bora, A. (2000). Gücümüzü Farketmek Kadınlarla Grup Çalışması İçin Rehber. KA-DER
Bora, A. (2021). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İletişim.
Boyne, R. (2017). Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım (Çev. A.B. Karadağ). Sel.
Butler, J. & Seyla Benhabib, S. & Fraser, N. (2008). Çatışan Feminizmler: Felsefi Fikir Alışverişi. (Çev. F.E. Sezer). Metis.
Butler, J. (2007). Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma. (Çev. O. Akınhay). Agora.
Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. (Çev. B. Ertür). Metis.
Cantek, F.Ş. & Çakmak, S. & Ulutaş, Ç.Ü. (2011). Evin içindeki sokak, sokağın içindeki ev: kamusal ile özel “ara”sında kalanlar.
Cantek, F.Ş. (2001). Fakir/haneler: yoksulluğun “ev hali”. Toplum ve Bilim, 89, 102-131.
Cantek, F.Ş. (2003). “Yabanlar” ve Yerliler. İletişim.
Cantek, F.Ş. (2006). Sanki Viran Ankara. İletişim.
Cantek, F.Ş. (2012). Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara. Ankara Üniversitesi
Cantek, F.Ş. (2014). Kenarın Kitabı: “Ara”da Kalmak, Çeperde Yaşamak”. İletişim.
Chopin, K. (2008). Uyanış ve Seçme Öyküler. (Çev. A. B. Aknam). Otonom.
Cıbıroğlu, Y. (2004). Kadın Saçı, Büyü ve Türban. Payel.
Cıbıroğlu, Y. (2016). Kadının Yazısız Tarihi: “M” ve “N” Sesi. Payel.
Cockburn, C. (2004). Mesafeyi Aşmak: Barış Mücadelesinde Kadınlar. (Çev. E. Kılıç). İletişim.
Cockburn, C. (2009). Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi. (Çev. F. Özlen). Metis.
Cogito. (Bahar, 2005). Feminizm ve Hukuk. Sayı: 43. Yapı Kredi.
Cogito. (Bahar, 2009). Feminizm. Sayı:58. Yapı Kredi.
Cogito. (Bahar, 2011). Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram. Sayı: 65. Yapı Kredi.
Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (Çe. C. Soydemir). Ayrıntı.
Conway, D. (2000). Serbest Piyasada Feminizm. (Çev. M. B. Seçilmişoğlu). Liberte.
Cournut, J. (2005). Erkekler Kadınlardan Neden Korkar?. (Çev. B. Arıbaş). İletişim.
Coward, R. (1989). Kadınlık Arzuları: Günümüzde Kadın Cinselliği. (Çev. A. Türker). Ayrıntı.
Coward, R. (1995). Şu Hain Kalplerimiz: Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar. (Çev. A. Bora & A. Emre). Ayrıntı.
Culler, J. (1995). Feminist Olarak Okumak. (Çev. S. Öncü). Afa.
Çağlayan, H. (2017). Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar; Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu. İletişim.
Çakır, R. (2000). Direniş ve İtaat: İki İktidar Arasında İslamcı Kadın. Metis.
Çakır, S. & Akgökçe, N. (1990). Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem. Sel.
Çakır, S. (1994). Osmanlı Kadın Hareketi. Metis.
Çiğdem Akgül, Ç. (2011). Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri: Devlet, Ordu ve Toplumsal Cinsiyet. Dipnot.
Çitçi, O. (Der.) (1998). 20. Yüzyıl’ın Sonunda Kadınlar ve Gelecek. TODAİE
Davidoff, L & Durakbaşa, A. (2021). Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet. (Çev. Z. Ateşer & S. Somuncuoğlu). İletişim.
Davies, M. (1992). Üçüncü Dünyada İkinci Cins. (Çev. N. Arman). Pencere.
Davis, A. (1992). Kadınlar, Irk ve Sınıf. (Çev. İ. Çeliker). Sosyalist.
Decrow, K & Seidenberg, R. (1989). Agorafobi: Eviyle Evli Kadınlar. (Çev. N. Nirven). Afa.
Dedeoğlu, S. & Elveren, A.Y (Der.) (2012). Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın. İletişim.
Demir, H. (1990). İslamcı Kadının Aynadaki Sureti. Sel.
Demir, Z. (1997). Modern ve Postmodern Feminizm. İz.
Demirer, T. & Özbudun, S. & Demirer, Y. (2000). Kadın Yazıları. Ütopya.
Demirer, T. & Özbudun, S. (2007). Kadın, Küreselleşme ve “Yeni” Ataerki. Ütopya.
Direk, Z. (Der.). Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar. Yapı Kredi.
Doğramacı, E. (1997). Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü. İş Bankası.
Donovan, J. (2020). Feminist Teori: Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri. (Çev. A. Bora & F. Sayılan & M. Ağduk Gevrek). İletişim.
Doster, N. (2002). Kadınlara Dair… Akılda Kalanlar. Bağlam.
Dönmez Colin, G. (2005). Kadın, İslam ve Sinema. (Çev. D. Koç). Agora.
Duby, G. & Perrot, M. (2005). Kadınların Tarihi (5 Cilt). (Çev. A. Fethi). İş Bankası.
Duby, G. (1991). Erkek Ortaçağ: Aşka Dair ve Diğer Denemeler. (Çev. M. A. Kılıçbay). Ayrıntı.
Duby, G. (1991). Şövalye, Kadın ve Rahip: Feodal Fransa’da Evlilik. (Çev. M. A. Kılıçbay). Ayrıntı.
Durakbaşa, A. (2021). Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İletişim.
Dursun, Ç. (2011). Türkiye’de 1974-2010 arasında haber, habercilik ve gazetecilik çalışmalarında kadın sorunlarına bakış ve feminist yaklaşımlar.
Ecevit, Y. & Kargıner, N. (Der.) (2011). Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi Yayını, no. 1304.
Ecevit, Y. & Kargıner, N. (Der.) (2011). Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi Yayını, no. 1309.
Ekmekçioğlu, L. & Bilal, M. (Der.) (2006). Bir Adalet Feryadı: Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar. Aras.
Emre Mahir, E. (2007). Sultana’nın Rüyası Padmarag; Tarihin İlk Feminist Ütopyaları. Versus.
Enloe, C. (2003). Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset. (Çev. B. Kurt & E. Aydın). Çitlembik.
Enloe, C. (2006). Manevralar: Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar. (Çev. S. Çağlayan). İletişim.
Erdoğan, B. (2021). Toplumsal Cinsiyet Hiyerarşisinin Sonucu Olarak Matmazel Julie Oyununda Ressentiment (Hınç) İzleri. Arts, 6. 133-158.
Erginsoy, G. & Küntay, E. (2005). İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar. Bağlam.
Estes, C. P. (2021). Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler. (Çev. H. Atalay). Ayrıntı.
Eziler Kıran, A. & Büker, S. (1999). Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet: Şiddetin Nesnesi Kadın. Alan.
Felsefelogos Dergisi. (Ağustos 2001). Feminist Felsefe, Sayı:15. Bulut.
Firestone, S. (1993). Cinselliğin Diyalektiği ve Kadın Özgürlüğü Davası. (Çev. Y. Salman). Payel.
Fox Keller, E. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler. (Çev. F.B.Aydar). Metis.
Fraser, N. (2006). İhtiyaçlar Mücadelesi. (Çev. A. Kılıç). Agora.
French, M. (1993). Kadınlara Karşı Savaş. (Çev. B. Eyüboğlu). Metis.
German, L. (2006). Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm. (Çev. Y. Önen). Babil.German, L. (2006). Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm. (Çev. Y. Önen). Babil.
Godenzi, A. (1992). Cinsel Şiddet: Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla. (Çev. S. Kurucan-Coşar & Y. Coşar). Ayrıntı.
Goldman, E. (2006). Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir. (Çev. N. Bayram). Agora.
Goldmann, E. (1996). Hayatımı Yaşarken (I.Cilt). (Çev. B. Eyüboğlu). Metis.
Goldmann, E. (1997). Hayatımı Yaşarken (II.Cilt). (Çev. E. Özkaya). Metis.
Greer, G. (1990). İğdiş Edilmiş Kadın. (Çev. M. Bayatlı). Pencere
Güçlüer, E. & Koç, E. (1999). Kadın Yurttaşın El Kitabı. İletişim.
Günçıkan, B. (2008). Gölgenin Kadınları. Agora.
Gürbilek, N. (2004). Kör Ayna, Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe. Metis.
Hablemitoğlu, Ş. (2004). Toplumsal Cinsiyet Yazıları: Kadınlara Dair Birkaç Söz. Toplumsal Dönüşüm.
Halis, M. (2001). Batman’da Kadınlar Ölüyor. Metis.
Haraway, D. (2006). Siborg Manifestosu. (Çev. O. Akınhay). Agora.
Hartmann, H. (2006). Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği. (Çev. G. Ayget). Agora.
Hırata, H. & Laborie, F. & Le Doare, H. & Senotier, D. (2015). Eleştirel Feminizm Sözlüğü. (Çev. G. Acar-Savran). Dipnot.
Hooks, B. (2012). Feminizm Herkes İçindir. (Çev. A. Yıldırım & E.Aydın & B.Kurt & Ş. Özgün). BGST.
Horney, K. (1998). Kadının Ruhsal Yapısı. (Çev. N. Şarman). Payel.
Humm, M. (2002). Feminist Edebiyat Eleştirisi. (Çev. G. Bakay). Say.
Hürriyet Gösteri Dergisi. (1983). Feminizm Nedir Ne Değildir?. Sayı:32.
Işık, İ.E. (1998). Beden ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine. Bağlam.
İlkkaracan, P & Gülçür, L. & Arın, C. (1996). Sıcak Yuva Masalı: Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz. Metis.
İlkkaracan, P. (2018). Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. İletişim.
İlyasoğlu, A. & Akgökçe, N & S. Çakır, S. (Der.) (1996). Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem. Sel.
İlyasoğlu, A. (1994). Örtülü Kimli: İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri. Metis.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. (2010). Kadın Hareketinin Kurumlaşması: Fırsatlar ve Rizikolar. (Çev. M. Akkert). Metis.
Kadıoğlu, S. (2001). Bitmeyen Savaş: Kadın Hareketleri Tarihi. Sel.
Kanbolat, Y. (1986). Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu. Bayır.
Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar . Metis
Kaya Bahçe, S.A. & Memiş,E. (2013). Estimating the impact of the 2008–09 economic crisis on work time in Turkey. Feminist Economics, 19, 181-207.
Khan, N.S. & Bhasin, K. (2003). Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak”. (Çev. A. Coşkun). Kadav.
Khan, N.S. & Bhasin, K. (2003). Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular”. (Çev. M. Yalçın Fuller). Kadav.
Khan, N.S. & Bhasin, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller”. (Çev. K. Ay). Kadav.
Kırca, S. (2007). Popüler Feminizm: Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri. Bağlam.
Kollontay, A. (1992). Özgür Bir Kadın Komünistin Otobiyografisi. (Çev. N. Oral). Belge.
Kosova, Z. (1996). Ben İşçiyim. İletişim.
Köse, E. (2011). Dindar kadınlığın kurulumunda tesettür: beden, yazın ve özneleşme.
Latour, T. (2000). Kadın Sözleri. (Çev. S. Özbudun). Ütopya.
Leader, D. (1998). Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler. (Çev. N.Çatlı). Ayrıntı.
Lloyd, G. (2015). Erkek Akıl: Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın. (Çev. M. Özcan). Ayrıntı.
Mackinnon, C.A. (2020). Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru. (Çev. S. Yücesoy). Metis.
Makal, A. & Toksöz, G. (Ed.) (2012). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği. Ankara Üniversitesi.
Marcos, S. (2006). Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet. (Çev. S. Özbudun & B. Şafak & İ. Çayla). Ütopya.
Mellor, M. (1993). Sınrıları Yıkmak: Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru. (Çev. O. Akınhay). Ayrıntı.
Memiş, E. & Özay, Ö. (2011). Eviçi uğraşlardan iktisatta karşılıksız emeğe: Türkiye üzerine yapılan çalışmalara ilişkin bir değerlendirme.
Mernissi, F. (2003). Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza. (Çev. A. Kantarcı). Epos.
Mesele Kitap Dergisi, (Mart 2009), Sayı:27.
Mesudi, H & Elisabeth Schemia, E.(1996). Cezayir’de Kadın Olmak. (Çev. Ş.Tekeli). Metis.
Meulenbelt, A. (1987). Feminizm ve Sosyalizm. (Çev. E. Demirci). Yazın Dergisi.Meulenbelt, A. (1987). Feminizm ve Sosyalizm. (Çev. E. Demirci). Yazın Dergisi.
Michel, A. (1984). Feminizm. (Çev. Ş. Tekeli). Kadın Çevresi.
Mies, M. & Bennholdt-Thomsen, V. & Von Werlhof, C. (2008). Son Sömürge: Kadınlar. (Çev. Y. Temurtürkan). İletişim.
Miller, A. (2020). Hayat Yolları: Yedi Öykü. (Çev. H. Barışcan). Metis.
Millet, K. (1996). Sokak Kadınları. (Çev. S. Selvi). Payel.
Millet, K. (2011). Cinsel Politika. (Çev. S. Selvi). Payel.
Mimesis Tiyatro: Çeviri Araştırma Dergisi. (Mayıs, 2007). Feminist Tiyatro Özel Sayısı. Sayı: 12. Boğaziçi Üniversitesi.
Mitchell, J & Oakley, A. (1984). Kadın ve Eşitlik. (Çev. F. Berktay). Kaynak.
Mitchell, J. (1984). Psikanaliz ve Feminizm. (Çev. A. Kurtulmuş). Yaprak.
Mitchell, J. (2006). Kadınlar: En Uzun Devrim. (Çev. Ş. Tekeli & G. İnal vd.). Agora.
Mohanty, C. T. (2008). Sınır Tanımayan Feminizm: Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek. (Çev.H. P. Şenoğuz). Boğaziçi Üniversitesi.
Mojab, S. (2005). Devletsiz Ulusun Kadınları: Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar. (Çev. S. Kılıç & E. Uşaklı & F. Adsay). Avesta
Mungan, M. (2004). Kadınlığın 21 Hikayesi: Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle. Metis.
N. Akgökçe, N & İlyasoğlu, A. (Der.) (2001). Yerli Bir Feminizme Doğru. Sel.
Naiman, J. (1988). Marksizm ve Feminizm: İki Ayrı Kuram. (Çev. S. Özkal). Amaç.
Öneş, U & Memiş, E & Kızılırmak, B. (2013). Poverty and intra-household distribution of work time in Turkey: Analysis and some policy implications. Women’s Studies International Forum ,41:1, 55-64.
Ötüş-Baskett, B. & Balkan, A. (2016). Nezihe Muhittin ve Türk Kadını: Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarihyazıcılığından Bir Örnek. İletişim.
Özakın, A. (2007). Genç Kız ve Ölüm. Yordam.
Özkanzanç, A. Seks, kasetler, yalanlar. Birikim, 267.Özkanzanç, A. Seks, kasetler, yalanlar. Birikim, 267.
Özkazanç, A. & Sayılan, F. (2008). Gendered Power Relations in the School:Construction of Schoolgirl Femininities in a Turkish High School. International Journal of Social Sciences, 3, 1-12.
Özkazanç, A. & Sayılan, F. (2009). İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal Cinsiyet: Bir Okul Etnografisi. Toplum ve Bilim, 114, 51-73.
Özkazanç, A. (2009). Hüseyin Üzmez olayı. Feminist Politika, 2. 
Özkazanç, A. (2009). Üniversitede cinsel tacize karşı önlemler: mevcut yaklaşımlara eleştirel bir bakış. Birikim, 3
Özkazanç, A. (2010). Çalışma yaşamında annelik sorunu: Amerikan çıkmazı. Feminist Politika, 6.
Özkazanç, A. (2010, Mayıs). Bilim ve Toplumsal Cinsiyet. II. Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kongresinde Sunulan Bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Özkazanç, A. (2011, 26 Şubat). Cinsel Taciz, Siyaset ve Taciz Siyaseti. Bianet.
Özkazanç, A. (2013). Butler’in feminizmi: siyasi bir okuma için kılavuz. Mülkiye Dergisi, 37(4), 118-138.
Özkazanç, A. (2013). Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist. Dipnot.
Özkazanç, A. (2013). Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar. Dipnot.
Özkazanç, A. (2013, Mart). Herkes İçin Feminizm-Herkesle Feminizm, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 8 Mart Etkinlikleri.
Özkazanç, A. (2015). Feminizm ve Queer Kuram. Dipnot.
Özkazanç, A. (Mart, 2013). Türkiye'yi Bir Arada Tutan Şey Nedir?. Mülkiyeliler Birliği Söyleşisi.
Öztürk, S,R. (2011). Türkiye sinema literatüründen kadınlara bakmak.
Öztürk, S.R. (1997). Sinemada Kadın Olmak. Alan.
Öztürk, S.R. (2004). Sinemanın “Dişil” Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. Om.
Özuğurlu, A. (Der) (2013). 21. Yüzyıl Feminizmine Doğru. Nota Bene.
Özyeğin, G. (2005). Başkalarının Kiri: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri. İletişim.
Parla, J. & Irzık, S. (Der.) (2020). Kadınlar Dile Düşünce. İletişim.
Parman, T. (Yay.Yön.) (2001). Psikanaliz Yazıları 2: Psikanaliz ve Kadın. Bağlam.
Patric, V. (2000). Sinemada Konstrüktivizm: Dziga Vertov. (Çev. G.Yamaner). Öteki.
Pelizzon, S. M. (2020). Kadının Konumu Nasıl Değişti: Feodalizmden Kapitalizme. (Çev. C. Somel & İ. C. Sadi). İmge.
Phillips, A. (2015). Demokrasinin Cinsiyeti. (Çev. A. Türker). Metis.
Plumwood, V. (2004). Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. (Çev. B. Ertür). Metis.
Poster, M. (1989). Eleştirel Aile Kuramı. (Çev. A. Gürsoy Tezcan). Ayrıntı.
Press, J. & Reynolds, S. (2020). Seks İsyanları: Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n. (Çev. M. Küçük). Ayrıntı.
Ramazanoğlu, C. (1998). Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri. (Çev. M. Bayatlı). Pencere.
Reed, E. (1982). Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 Cilt). (Çev. Ş. Yeğin). Payel.
Reed, E. (2003). Bilim ve Cinsiyet Ayrımı. (Çev. Ş. Yeğin). Payel.
Reiche, R. (2006). Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi. (Çev. S. Altınçekiç). Gri.
Rosenberg, C. (1990). Kadınlar ve Perestroyka. (Çev. O. Akınhay). Pencere.
Rowbotham, S & Wainwright, H. & Segal, L. (1984). Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik. (Çev. E.Ç. Özgül). İletişim.
Rowbotham, S. (1987). Kadın Bilinci Erkek Dünyası. (Çev. Ş. Alpagut). Payel.
Rowbotham, S. (2020). Kadınlar, Direniş ve Devrim. (Çev. S. Öncü). Yordam.
Sabbah, F.A. (1992). İslam’ın Bilinçaltında Kadın. (Çev. A. Erol). Ayrıntı.
Sancar S. (2012). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar. İletişim.
Sancar, S. (1994). Liberalizmin ‘cinsiyetten arındırılmış birey’i ve feminist eleştiri. Mürekkep, 1, 57-61.
Sancar, S. (2003). Üniversitede feminizm? bağlam, gündem ve olanaklar. Toplum ve Bilim, 97, 164-182.
Sancar, S. (2004). Otoriter Türk modernleşmesinin cinsiyet rejimi. Doğu Batı: İdeolojiler II, sayı 29.
Sancar, S. (2007). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinçlinç ve Hegemonyadan Söyleme. İmge.
Sancar, S. (2009). Erkeklik İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. Metis
Sancar, S. (2011). Türkiye’de kadın hareketinin politiği: tarihsel bağlam, politik gündem ve özgünlükler.
Sancar, S. (2014). Devlet kıskacında din ve sekülerlik: Serpil Sancar ile söyleşi, Mülkiye Dergisi, 38, 205-213.
Sancar, S. (2015). Will Islamism be women’s rights friendly? compromises and conflicts on women’s rights Agenda in Turkey.
Sancar, S. (Der.) (2011). Birkaç Arpa Boyu:21.Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan. Koç Üniversitesi.
Saraçgil, A. (2000). Bukalemun Erkek. İletişim.
Sarıtaş, E. (2020). Cinsel Normalliğin Kuruluşu: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları (2.Baskı). Metis.
Savran, G. A. & Demiryontan, N. T.(2016). Kadının Görünmeyen Emeği. Yordam.
Sayılan, F. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar. Dipnot.
Schoots, H. (2008). Tehlikeli Yaşamak: Belgesel Sinemanın Kurucusu Joris Ivens. (Çev. G. Yamaner, E.Eserol). Hayal Et Kitap.
Scoot, J. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. (Çev. A. T. Kılıç). Agora.
Scully, D. (1994). Tecavüz: Cinsel Şiddeti Anlamak. (Çev. Ş. Tekeli & L. Aypek). Metis.
Serdaroğlu, U. (1999). Feminist İktisadın Bakışı (Postmodernist Mi?). Sarmal.
Serdaroğlu, U. (Ed.) (2010). İktisat ve Toplumsal Cinsiyet. Efil.
Seyyar, A. (T.Y.). Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları. Birey.
Smelik, A. (2008). Feminist Sinema ve Film Teorisi. (Çev. D. Koç). Agora.
Stone, M. (2000). Tanrılar Kadınken. (Çev. N. Şarman). Payel.
Strobl, I. (1992). Faşizme ve Alman İşgaline Karşı: Silahlı Direnişte Kadınlar. (Çev. N. Oral). Belge.
Şahin, Ö. (2000). Kadınlar İçin Kadınlarla Birlikte Siyaset. KA-DER.
Şişman, N. (1996). Global Konferanslarda Kadın Politikaları. İz.
Şişman, N. (2006). Emanetten Mülke; Kadın Bedeninin Yeniden İnşası. İz.t
Tankut, T. (2004). Alt Tarafı Bir Film (Mi?): Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek. Papirüs
Tekeli, Ş. (1982). Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat. İletişim.
Tekeli, Ş. (1988). Kadınlar İçin. Alan.
Tekeli, Ş. (Der.) (1993). 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar. İletişim.
Temizarabacı Yıldırmaz, Y. (2005). Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası. Sel.
Tillion, G. (2006). Harem ve Kuzenler. (Çev. Ş. Tekeli & N. Sirman). Metis.
Toksöz, G. &  Özkazanç, A. & Poyraz, B. (2001). “Kadınlar Kalkınma ve Sosyal Adalet”. KADER
Toksöz, G. & Dedeoğlu, S. & Memiş, E & Kaya Bahçe, S. (2014). Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
Toksöz, G. & Elveren, A.D. (2017). Why don't highly skilled women want to return? Turkey's brain drain from a gender perspective. MPRA Paper, 1-28.
Toksöz, G. & Kardam, F. (2004). Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-Sectoral Overview. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59, 152-172.
Toksöz, G. & Ulutaş, Ç. Ü. (2011). Göç kadınlaşıyor mu? Türkiye’ye yönelen düzensiz göçe ilişkin yazına toplumsal cinsiyet ve etnisiste temelinde bakış.
Toksöz, G. & Ulutaş, Ç. Ü. (2012). Is migration feminized? a gender and ethnicity based review of the literature on ırregular migration to Turkey.  Turrkey Migration and the EU: Potential, Challenges and Opportunities. Hamburg University.
Toksöz, G. (2007). Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu. Uluslar arası Çalışma Örgütü.
Toksöz, G. (2011). Women’s employment in turkey in the light of different trajectories in  development-different patterns in women’s employment.  Fe Dergi, 3, 19-32.
Toksöz, G. (2013, 27 Kasım). Ev İşçisi Kadınları Sigortalamak. Bianet.
Toksöz, G. (2014, 28 Ocak). Bakım Hizmetleri Kadınlar İçin İstihdam Yaratabilir. Bianet. 
Toksöz, G. (2016). Transition from ‘woman’ to ‘family’ an analysis of AKP era employment policies from a gender perspective. Journal für Entwicklungspolitik, 22, 111-121.
Toplumbilim Dergisi. (Mayıs, 2002). Feminist Eleştiri Özel Sayısı. Sayı: 15. Bağlam.
Toplumsal Tarih. (Mart, 2001). Sayı:87. Tarih Vakfı.
Uygur, G. (2011). 2006/17 Sayılı başbakanlık genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?
Uygur, G. (2013). Hukukta Adaletsizliği Görmek. Türkiye Felsefe Kurumu.
Uygur, G. (2015). Toplumsal cinsiyet ve adalet: Hukuk adaletsizdir. Ankara Barosu Dergisi, 4, 121-132.
Uygur, G. (2016). Kadına yönelik şiddeti önlemede toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi. Dini Araştırmalar 19 / 49 , 209-227.
Uygur, G., Özdemir, N. (Ed.). (2018). Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Seçkin.
Waller, M. & Marcos, S. (2006). Farklılık ve Diyalog: Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor. (Çev. A. Fethi). Chiviyazıları.
Walters, M. (2009). Feminizm. (Çev. H. Gür). Dost.
Wedel, H. (2001). Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı. (Çev. C. Kurultay).
Wright, E. (2002). Lacan ve Postfeminzm. (Çev. E. Kılıç). Everest.
Wurtzel, E. (2000). Kaltak: Sıradışı Kadınlara Övgü. (Çev. M. Bayatlı). İletişim.
Yamaner, G. (2002). Feminist Tiyatro Metinleri. Dost.
Yamaner, G. (2007). Postmodernizm ve Sanat. Algı
Yamaner, G. (2011). 20.Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısı. Kültür Bakanlığı.
Yamaner, G. (2011). Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunun Yarattığı Cinsiyetçi İmgelem.
Yamaner, G. (2011). Çalınmış Zamanlara Veda Çuha Çiçeğim. Toplumsal Dönüşüm.
Yamaner, G. (2011). Once again, a woman’s murder becomes necessary on stage
Yamaner, G. (2015). Agavni: ağaca çıksa pabucu yerde kalmayacak kadar yalnız bir büyütme. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2(2), 249-266.
Yapıt. (Şubat-Mart 1985). Kadın Sorunu Özel Sayısı. Sayı:9. Dost.
Yaraman, A. (2001). Resmi Tarihten Kadın Tarihine: Elinin Hamuruyla Özgürlük. Bağlam.
Yaraman, A. (2015). Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili. Bağlam.
Yaraman, A. (Yay. Haz.) (2003). Kadın Yaşantıları. Bağlam.
Yarar, B. (Der.) (2015). Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Yeğenoğlu, M. (2003). Sömürgeci Fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark. Metis.
Yelsalı Parmaksız, P. M. (2011). Kadınların belleği: hatırlama, anlatı, deneyim ve toplumsal cinsiyet.
Yılmaz, Z. (2011). Küresel İslam hareketinde kadının yeni temsil biçimleri: Türkiye örneği.
Yuval-Davis, N. (2003). Cinsiyet ve Millet. (Çev. A. Bektaş). İletişim.
Yüzde Bir Bile Yoktu: Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar. (1992). (Çev. I. Ergüden). Birey.
Zihnioğlu, Y. (2003). Kadınsız İnkılap: Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği. Metis.